logo
Sobota, 26 maja 2018
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Mam problem z perfekcjonizmem.
Autor: Mateusz (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2017-06-12 12:02

Witajcie, pragn o co spyta, poniewa niepokoi mnie taka rzecz. Jestem osob, ktra ma problem z perfekcjonizmem, przerzuca si to te na wiar. Czsto nie umiem "by sob", cieszy si dniem, tylko np. moje myli si rozbiegaj, czy nie powinienem kogo upomnie jak widz e robi le? Czy akurat w tym, albo tamtym momencie nie powinienem jako o Bogu zacz mwi, albo wykona znak krzya? Zamiast y i skupia si na tym co robi,stale rozmylam. Widz, e wiar traktuj troch jak obowizek do wykonania i staram si, eby jak najlepiej to wygldao i wszystko si zgadzao. skupiam si i analizuje duo zachowa, czy przypadkiem nie zgrzeszyem, czy nie musz i do spowiedzi. Albo mam wiadomo, e czasami jak si za bardzo wkrcam w co, np w film, albo sport, to tak jakby zapominam o Bogu. oddaje si emocjom i pniej mam wyrzuty sumienia. no, ale automatycznie, jak si nie zaangauj caym sob w co w danym momencie, to nie mog tego wykonywa jak najlepiej. tak samo mam z nauk. Interesuje mnie rozwj w kierunku BHP, ale kiedy przychodzi taki entuzjazm do nauki, taka euforia, chci, to stopuj mnie myli, e to gupota, e waniejsze jest powicenie si Bogu, e wystarczy mi taka najprostsza praca jak mam teraz itp. Czy kto z Was spotka si z czym podobnym? Jakie porady?

 Re: Mam problem z perfekcjonizmem.
Autor: Richard Winter (---.nyc.res.rr.com)
Data:   2017-06-12 12:16

Nie urodzie si perfekcjonist
Richard Winter

Rodzice perfekcjonici ucz dzieci perfekcjonizmu. Przez sposb ksztatowania relacji i zbyt wysokie oczekiwania. Zwykle przejawiaj oni trzy szczeglnie niebezpieczne predyspozycje.

Mylenie w kategoriach czarno-biaych prowadzi do braku tolerancji dla wieloznacznoci. ycie w niepewnoci midzy dwoma punktami widzenia staje si bardzo przykre. Tymczasem dojrzao yciowa jest wynikiem uczenia si, czsto poprzez trudne dowiadczenia, jak y w rwnowadze czy twrczym napiciu pomidzy nieuchronnymi kracowociami egzystencji. Aby czu si bezpiecznie, niektrzy perfekcjonici mog na przykad stara si dominowa i kontrolowa, kierowa sytuacj zgodnie ze swoimi upodobaniami. Inni perfekcjonici popadaj w przeciwn skrajno i kiedy nie mog obj spraw cakowit kontrol, staj si bierni i uzalenieni. Czsto czuj si cakowicie za co odpowiedzialni albo te zupenie odrzucaj odpowiedzialno.

Prby ycia midzy skrajnociami powoduj wielkie napicie. Prowadzi to do sprzecznych de, poniewa osoba tak postpujca oscyluje midzy jednym biegunem mylenia a drugim. A oto inny baamutny aspekt perfekcjonizmu - pragnieniu pewnoci oraz niechci do wieloznacznoci i ambiwalencji towarzyszy strach przed podpisaniem si pod jakimkolwiek osdem. Perfekcjonici zatem wikaj si w ch uniknicia wieloznacznoci, lecz strach przed popenieniem bdw wanie sprzyja ich popenianiu. Miotaj si midzy skrajnociami osdw kategorycznych i gbokich wtpliwoci.

Litera Prawa najwaniejsza

Podobnie jest w sprawach religii. Jakkolwiek wiele aspektw nauki chrzecijaskiej ma charakter jasny i jednoznaczny, istniej te aspekty rzeczywistoci, ktre podlegaj napiciom. Na przykad: prawo i aska, moc Boga i nasza odpowiedzialno, sprawiedliwo i miosierdzie, przeznaczenie i wolna wola, doktryna i dowiadczenia. Perfekcjonici czciej ni inni maj kopoty z yciem w tym napiciu lub ze znalezieniem rwnowagi midzy dwiema komplementarnymi i rwnolegymi prawdami. W rezultacie lgn do legalistycznych Kociow, gdzie jasno im si mwi, w co wierzy na kady temat, i gdzie istniej cile okrelone zasady, jak si ubiera i zachowywa. Wiedz wtedy doskonale, na czym stoj, i to pozwala im czu si bezpiecznie.

Niektrzy perfekcjonici ogromnie troszcz si o struktur i porzdek. Bardzo czsto niepokoj ich, wrcz przeraaj postawy "wyluzowania" i "poddania si fali". Skrajna reakcja na strach przed utrat kontroli przejawia si w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, kiedy na przykad sprawdzanie po raz tysiczny wykonanej czynnoci i rytua mycia zapewniaj, e wszystko zrobione jest "w sposb waciwy". Poniewa podjta decyzja moe by niewaciwa, pojawia si strach przed zobowizaniem. Perfekcjonista bdzie musia zmierzy si z niewygodnymi emocjami rozczarowania, poczucia winy i wstydu, a w przypadku powanych decyzji yciowych - z przeraajc wiadomoci braku kontroli w kwestii wasnego losu. Dla chrzecijan wiara, e powinni prosi Boga o pomoc, moe by pokus, eby poprzez odwlekanie i tumaczenie, e "czekamy na Pana".

Perfekcjonizm wyuczony

Dochodzimy wic do wniosku, e cechy osobowoci perfekcjonistycznej, ktre spostrzegamy u osb dorosych, moemy take zauway u niektrych dzieci od najwczeniejszych miesicy ich ycia. U innych objawiaj si w pniejszym dziecistwie lub w okresie dojrzewania. Jak pokazuj powysze przykady, trudno jest rozrni tutaj predyspozycj genetyczn, zachowanie wyuczone i normaln faz rozwojow.

Cechy osobowoci perfekcjonistycznej s po czci wrodzone, a po czci wyuczone, co wiadczy o zadziwiajcej zoonoci charakteru czowieka i przeplatajcych si wpywach natury i kultury. Jednym z kluczowych aspektw perfekcjonizmu jest wraliwo na bdy. Ta zoona emocja cile wie si z poczuciem winy. W istocie obie s czone i mylone z sob. Wyobra sobie, e twoje sumienie jest jak system alarmowy wykrywajcy dym, z dwoma rnymi dwikami, ktre ostrzegaj ci, kiedy co jest nie w porzdku i trzeba zareagowa. Nazwijmy je wykrywaczem winy i wykrywaczem wstydu. Zarwno wina, jak i wstyd s pochodzcymi z naszej wiadomoci systemami wbudowanymi w samoocen. Wikszo ludzi nie nauczya si rozrnia pomidzy nimi i sysz tylko jeden ton. Ale jeli nasza wiadomo dziaa poprawnie, moemy nauczy si odrnia dwa oddzielne dwiki: jeden w przypadku winy, drugi wstydu. Czasami brzmi rwnoczenie, czasem odzywaj si osobno. Wane, eby zna rnic, gdy odmienne jest lekarstwo na kade z tych zjawisk. W wiecie, w ktrym istnieje Bg okrelajcy szczegowy porzdek moralny, wina jest nie tylko uczuciem, jest faktem - sygnaem, e zrobilimy co le, e obrazilimy Stwrc. Poczucie winy jest uwiadomieniem sobie tej rzeczywistoci, do ktrej skruszeni przyznajemy si podczas spowiedzi. Wtedy zostaje ona zmazana dziki przebaczeniu.

Wstyd jest dowiadczeniem poczucia si osob niegodn, nisz czy bezwartociow. Wstyd wynika z tego, e nie udao si nam dorosn do oczekiwa nas samych, innych ludzi czy Boga. Pojawia si zwykle, kiedy spodziewamy si dezaprobaty czy odrzucenia i kiedy ujawnia si nasza nieudolno, sabo czy grzech.

Uwaam, e yjemy w wiecie moralnoci, bo nasz Stwrca da nam instrukcje, jak najlepiej y na tym wiecie. Przykazania nie s po to, eby uczyni nasze ycie nieznonym, ale by prowadzi nas ku wikszej wolnoci w Boym wiecie. Prawa te s gboko wyryte w naszych umysach, w tym, co nazywamy sumieniem. Kiedy amiemy Boe prawa, jestemy obiektywnie winni i powinnimy czu si winni. Im bardziej ignorujemy albo spychamy nasze poczucie winy i wstyd w niepami, tym bardziej niewraliwe staj si nasze sumienia.

Odwrotny problem powstaje, kiedy ludzie maj szczeglnie czue i nadwraliwe sumienie. Jest to problem perfekcjonistw, ktrzy mog by zbyt wiadomi swoich saboci i bdw, obcieni skrupuami w kwestii najmniejszych nawet potkni i zawsze czuj si potpieni. To wbudowane poczucie dobra i za jest wzmacniane bd skrzywiane przez naszych rodzicw, rwienikw czy kultur i moe wymaga, abymy mogli w zdrowszy sposb radzi sobie ze wstydem i poczuciem winy.

Nietrudno spostrzec, jak wstyd prowadzi do skrytoci i udawania. Nasz instynktown reakcj na pojawienie si wstydu jest natychmiastowe maskowanie go - czy chodzi o nago, bdy, niewiedz, brak kompetencji czy wczeniejsze molestowanie seksualne. A poniewa wstyd jest niewygodnym dowiadczeniem, najczciej le sobie z nim radzimy, negujc go lub uciekajc w perfekcjonizm, gniew lub depresj.

Mamo, Tato - to przez was !?

Najwaniejszymi ludmi w naszym yciu s w wikszoci przypadkw ci, ktrzy zajmowali si nami od chwili poczcia, w najmodszych latach ycia, poprzez okres dojrzewania, a do dorosoci. Ich nastroje, wygld, sowa, gesty i dotyk przekazuj setki komunikatw, mwi, czy jestemy akceptowani i kochani. Ponadto kady z nas ma indywidualny temperament i od najmodszych lat reaguje w szczeglny sposb na temperamenty rodzicw. Ta subtelna interakcja ksztatuje nasze emocjonalne i psychiczne ycie.

Rodzice perfekcjonici czsto ucz dzieci perfekcjonizmu, zarwno poprzez ksztatowanie relacji, jak i przez to, jak ukadaj sobie ycie, majc wysokie oczekiwania wobec siebie i dzieci. Perfekcjonistyczni rodzice zazwyczaj przejawiaj trzy szczeglnie niebezpieczne predyspozycje. Po pierwsze, z reguy nie toleruj bdw, przez co okazuj si bardzo nietolerancyjni wobec siebie i dzieci.

Niektrzy psychologowie kombinacj wysokich oczekiwa i braku ciepa okrelaj terminem "kontrola bezuczuciowa". Czsto dzieje si tak dlatego, e poczucie wasnej wartoci rodzicw wie si z posiadaniem wybitnego dziecka. Sukces czy nieudolno dziecka staje si sukcesem lub porak rodzicw.

Kiedy rodzina jest dysfunkcjonalna, jak dzieje si u alkoholikw bd osb wykorzystujcych innych, wszdzie tam, gdzie jest zamt, niepewno i nieprzewidywalno, dziecko moe stworzy sobie wasne mechanizmy obronne, aby zachowa poczucie adu i rwnowagi. Niezdrowy perfekcjonizm czsto uwaa si za jeden ze skutkw alkoholizmu rodzicw. Podobne rezultaty nastpuj w kadej rodzinie, w ktrej przez duszy czas mamy do czynienia z brakiem bezpieczestwa i niepewnoci. Bardzo czsto perfekcjonizm ma wiele rde - moe to by kombinacja odziedziczonych czynnikw temperamentu, przykadw i oczekiwa rodzinnych, naciskw kulturowych, zawstydzania i krzywd, ktre akumuloway si przez lata.

Zmaganie z perfekcjonizmem dla perfekcjonisty moe by bdnym koem, bo to rwnie bdzie chcia zrobi jak najlepiej.
Jeeli chcesz dobrze podej do rozwizania problemu, nasz nowy cykl ci w tym pomoe.

Tekst to fragmenty z ksiki "W puapce perfekcjonizmu"

 Re: Mam problem z perfekcjonizmem.
Autor: Richard Winter (---.nyc.res.rr.com)
Data:   2017-06-12 12:18

Rozpracuj perfekcjonizm, zanim ci zniszczy
Richard Winter

Moesz dowiadcza niezdrowego perfekcjonizmu i nie mie o tym pojcia. Dobre rozpoznanie przyczyn i skutw, to wicej ni poowa sukcesu. Sprawd, jak jest u ciebie.

Depresja

Podczas gdy pewien stopie perfekcjonizmu moe zmniejszy ryzyko depresji, wyszy jego poziom moe prowadzi do depresji. Zdrowy perfekcjonizm, charakteryzujcy si cik prac, wysokimi standardami, sumiennoci i dobr organizacj ycia, daje poczucie, e co udao si nam osign, prowadzi do dobrostanu i nadziei, e przyszo moe chocia po czci by kontrolowana, w ten sposb chronic przed depresj. Tymczasem niezdrowi perfekcjonici, ktrzy wysoko plasuj si na trzech skalach - reakcji na bdy, wtpliwoci co do dziaania i bezradnoci wobec przyszoci - maj wiksz skonno do depresji i pielgnowania myli samobjczych. Wszyscy perfekcjonici s skoncentrowani na celu i atwo im si zniechci, kiedy pojawiaj si kopoty z osigniciem tego celu. Kiedy dziaaj pod presj, zwykle s te bardzo krytyczni wobec siebie.

Wielu bardzo inteligentnych ludzi cierpi z powodu swoich tendencji perfekcjonistycznych. Perfekcjonici, ze swoimi wysokimi standardami i obaw przed popenieniem bdu, mog odczuwa silny wstyd, kiedy dowiadczaj nawet drobnego niepowodzenia. Kierujc si myleniem "wszystko-albo-nic", mog przechodzi od wielkiej wiary w siebie do skrajnej beznadziei. Modociani perfekcjonici, u ktrych naturalna skonno do idealizmu jest dwakro silniejsza ni u ich rwienikw, s szczeglnie naraeni na gwatowne wahania nastrojw. Takie wstydliwe wydarzenia, jak poraka w szkole czy w pracy, aresztowanie, konflikt albo wyimaginowane odrzucenie przez kochanka czy rodzica, przyspieszaj prby samobjcze.

Gniew

Perfekcjonist, ktrego oczekiwania s nierealne i nieelastyczne, czeka zwykle gboka frustracja, kiedy co si nie ukada, przytrafia si bd, nie zostaje osignity cel albo ludzie czy sytuacje wymykaj si spod kontroli. Perfekcjonici oczekujcy perfekcji od innych ludzi wyadowuj swj gniew na otoczeniu, podczas gdy perfekcjonici wobec siebie i tzw. perfekcjonici spoeczni bd ostro obwinia samych siebie za brak kompetencji, a w nastpstwie za brak opanowania w kwestii emocji. Poniewa perfekcjonici boj si utraty kontroli nad sytuacj, a take ogromnie im zaley, eby si podoba innym, tumi w sobie gniew, ktry moe uzewntrzni si poirytowaniem, spadkiem nastroju, depresj, silnym zdenerwowaniem czy, jeli osoba ta zostanie sprowokowana, nagym wybuchem wciekoci.

Zaburzenia odywiania

Zajmiemy si teraz zaburzeniami, ktre s o wiele czstsze u modych kobiet, chocia cierpi na nie take dziesi procent mczyzn. Istnieje silny zwizek midzy perfekcjonizmem i zaburzeniami odywiania. Zdrowy perfekcjonizm - kiedy czowiek zadowolony jest z osignicia wyznaczonych sobie wysokich standardw, ma potrzeb dobrej organizacji i porzdku, akceptuje i troszczy si o swoje ciao - nie zwiksza podatnoci na zaburzenia odywiania, lecz niezdrowy perfekcjonizm w znaczny sposb zwiksza to ryzyko, szczeglnie kiedy pojawia si silna obawa przed bdami i wtpliwoci co do wasnych dziaa.

Kobiety cierpice na anoreksj czsto s przekonane, e nie radz sobie te w innych dziedzinach ycia, wic szukaj pociechy i sukcesu w doskonaleniu swojej wagi. Kobiety cierpice na zaburzenia odywiania maj siln potrzeb perfekcyjnego wygldu - ukrycia jakiegokolwiek braku. S skrajnie uzalenione od opinii innych i maj wielkie pragnienie akceptacji. Poniewa mog kontrolowa swoj wag, staje si to rdem postrzeganej wartoci i tosamoci. Daje poczucie "mistrzostwa, cnoty i samokontroli" w jednej dziedzinie ycia, podczas gdy wszystko inne znajduje si bolenie poza ich zasigiem. Wikszo ludzi zawsze si czym troch martwi, ale strach przed popenieniem bdu, podjciem niewaciwej decyzji, zamartwianie si ewentualnoci poraki i odrzucenia oraz tym, co inni powiedz i czy wypadnie si w ich oczach do dobrze - s codziennoci negatywnej strony ycia perfekcjonisty. Za tymi obawami kryje si gbokie pragnienie uzyskania akceptacji i uniknicia wstydu i upokorzenia.

Trema

W przypadku artystw scenicznych i zawodnikw sportowych pewien poziom zdenerwowania moe dziaa jak stymulujcy zastrzyk adrenaliny, ale wyszy poziom niepokoju moe paraliowa. Silny perfekcjonizm jest bardziej zwizany z paraliem ni z pomocnym impulsem nerwowym. Czsto wyraa si w formie zmartwienia i strachu albo innych fizycznych objaww niepokoju, takich jak drenie, pocenie si, szybkie bicie serca, bl w piersiach, hiperwentylacja i wraenie zbliajcego si omdlenia.

Prokrastynacja

Ludzie odwlekaj zaatwienie pewnych spraw z rnych powodw. Dwa najczstsze to lenistwo i perfekcjonizm. Lenistwo atwo zrozumie. Sprawa z perfekcjonizmem jest nieco bardziej zoona. Nie moe jednak dziwi, e jeli dany czowiek ma konkretne oczekiwania w kwestii wykonania trudnego zadania, a istnieje due prawdopodobiestwo popenienia bdu, bdzie odwleka jego wykonanie, a poczuje si bardziej pewny sukcesu.

Niezdecydowanie

Mocno zwizany z prokrastynacj jest problem niezdecydowania. Badania wykazay zwizek midzy trudnoci w podejmowaniu decyzji - co czsto wystpuje w niezdrowym perfekcjonizmie - a nadmiern trosk o niepopenienie bdu i wtpliwociami co do jakoci wasnego dziaania. Ludzie, ktrzy stawiaj sobie wysokie wymagania, ale nie martwi si nadmiernie pomniejszymi bdami, s bardziej zdecydowani. Zwykle trudno podj powane decyzje yciowe - gdzie zamieszka czy studiowa, kogo polubi, jak podj prac. Perfekcjonici maj wiksz skonno do tego, eby jak najduej rozwaa wszystkie opcje. Obawiaj si bowiem, e kiedy ju co wybior, strac szans na inne moliwoci. To ich paraliuje. Cigle oscyluj midzy opcjami i w wyobrani przeywaj konsekwencje takiego czy innego wyboru.

Podejmujc wikszo decyzji, musimy zrezygnowa z jednej rzeczy, eby mie inn, i ta sytuacja jest dla perfekcjonisty bardzo niekomfortowa. Perfekcjonista zwykle nie jest gotw do rezygnacji z wyjcia alternatywnego, chyba e chodzi o bd albo zbyt du strat. Przewidujc pniejszy al, unika go przez odwlekanie decyzji. Czasem pojawia si parali. Niezdecydowanie jest take charakterystyczn cech depresji klinicznej. Jest to szczeglnie widoczne, kiedy w depresj wpada kto, kto ma cechy perfekcjonisty czy obsesjonata.

Moje strefy perfekcjonizmu ujawniy si w czasie wielkiego stresu, kiedy miaem podj bardzo trudne decyzje. Czuem si sparaliowany i przeraony perspektyw podjcia zej decyzji. Uywaem kadej moliwej wymwki, eby opni ostateczny krok. Kiedy pograem si w depresji, trudne stay si nawet drobne sprawy, takie jak decyzja w co si ubra. W kocu z pomoc mojej cierpliwej ony, przyjaci, rodkw antydepresyjnych i Boga wydostaem si z tej matni bardziej pokorny i mdrzejszy. Mimo e sam polecaem rodki antydepresyjne niektrym z moich pacjentw, czuem wstyd, e jestem taki "saby" i musz si ucieka do lekw, eby odpdzi czarne myli. Nasze ciaa i umysy s z sob cile powizane. W pewnych sytuacjach trzeba najpierw leczy depresj, aby potem dao si podejmowa racjonalne i mniej impulsywne decyzje. Kiedy indziej trzeba podj trudn decyzj, eby znikna depresja.

Zachowania obsesyjno-kompulsywne

To, co psychiatrzy nazywaj obsesyjno-kompulsyjnymi zaburzeniami osobowoci, jest wyolbrzymion form perfekcjonizmu. Charakteryzuje si ona niechcianymi, natrtnymi, powracajcymi i czsto ekstremalnymi mylami i impulsami, ktre powoduj wielki niepokj. W celu zapanowania nad niepokojem pojawia si silny przymus, eby odpowiedzie na te myli poprzez powtarzalne zachowania albo zabiegi umysu. Czasem jednak ludzie dowiadczaj natrtnych myli bez uciekania si do dziaa kompulsyjnych. Mog ich przeladowa natrtne wtpliwoci, obawy, obrazy czy impulsy.

Moecie pomyle, e mam obsesj w kwestii najbardziej skrajnego zamartwiania si i obaw nkajcych zwykle perfekcjonistw. Sdz jednak, e przytoczone przykady daj realistyczny obraz walki, ale i nadziej, e moliwe jest wyleczenie, choby czciowe.

Zmaganie z perfekcjonizmem dla perfekcjonisty moe by bdnym koem, bo to rwnie bdzie chcia zrobi jak najlepiej.

 Re: Mam problem z perfekcjonizmem.
Autor: Richard Winter (---.nyc.res.rr.com)
Data:   2017-06-12 12:19

Sprawd, ktrym z 8 typw perfekcjonistw jeste
Richard Winter

Czujesz si ofiar swoich ambicji i wizji idealnej wersji siebie. Perfekcyjny wygld to dla ciebie klucz do szczcia, a brak sukcesw odbiera ci chci do ycia. Nie pozwl na to.

To, co nazywamy zdrowym perfekcjonizmem, w pewnych warunkach moe sta si niezdrowe. Mona by przegranym perfekcjonist, w gbi duszy chccym, eby wszystko byo doskonae.

Niektrzy ludzie s aktywni i energiczni w deniu do doskonaoci. Daj "kopa" sobie - a czasami i innym - i zwykle s bardzo produktywni w tym, co osigaj. Ale mog by dla siebie zbyt wymagajcy, czsto dlatego e ich tosamo i poczucie wasnej wartoci zale od sukcesu we wszystkim. Pojawi si parali poczony ze strachem przed pomykami, zwtpienie w siebie, brak zdecydowania i prokrastynacja, czyli odwlekanie zaatwienia czegokolwiek w nieskoczono, a do cakowitej biernoci i przegranej.

Przegrani perfekcjonici czsto staj si ofiarami wasnych wysokich aspiracji. W gowie, w pewnej mierze podwiadomie, nosz obraz tego, kim chcieliby by, idealnej wizji siebie, czyli tego, kim - w co mocno wierz - mogliby i powinni by. Kiedy sprawy id dobrze, prawie dowiadczaj tej fantastycznej wizji, ale kiedy tylko co zaczyna si psu, kiedy daje si zauway jak rys czy cie niepowodzenia, gr bierze mylenie "wszystko-albo-nic". Czsto postrzegaj siebie jako zupenych nieudacznikw: ludzi godnych pogardy, nieobowizkowych, niekompetentnych. Ich idealne ja oraz ich wyimaginowane ja s biegunowymi przeciwiestwami.

Poczucie wartoci perfekcjonistw wynikw w duym stopniu zaley od tego, jakie maj sukcesy jako sportowcy, muzycy, pisarze lub w jakiej innej sferze wymagajcej pewnych umiejtnoci. Wymierne dokonania i wyniki s kluczowe dla ich poczucia dobrostanu. Motto ich ycia brzmi: "Mam wyniki, wic jestem". Jeli nie mog osign szczytw, ogarnia ich niepokj i wpadaj w depresj. Wybieraj dobre uczelnie i dobre stanowiska pracy. Zwykle osigaj zamierzone cele, ale pac za to cen wielkiego napicia i samoudrczenia.

Perfekcjonici wygldu zewntrznego jak sama nazwa wskazuje, ogromn wag przywizuj do swojej powierzchownoci. Ich motto brzmi: "Jestem tym, na co wygldam". Kobieta moe powica nieskoczon ilo czasu na makija, pielgnacj wosw, dobr stroju i diety, aby uzyska nieskazitelny wygld. Mczyni rwnie mog powica wiele godzin w salach gimnastycznych i przed lustrem, wyrabiajc minie i rzebic ciao. Na ich aspiracje z pewnoci wpyw maj obrazy z kolorowych magazynw powiconych fitnessowi. W yciu tych ludzi najwaniejsza staje si troska o wywoanie wraenia.

Perfekcjonizm w zakresie relacji. Perfekcjonici tego gatunku maj jasny pogld, jak naley si zachowywa, co bardzo utrudnia relacje z innymi. W podejciu do wiata zewntrznego potrafi by tak wymagajcy, e w konsekwencji izoluj si od otoczenia. Koncentrujc si na sobie, staj si bardzo krytyczni i unikaj relacji ze strachu, e wyjdzie na jaw, kim rzeczywicie s - ludmi niedoskonaymi, popeniajcymi bdy!

Perfekcjonizm kanonw zachowania. Uwaaj, e zarwno oni, jak i otoczenie powinni zachowywa wszelkie przepisy i prawa z najwiksz dokadnoci i zrobi dosownie wszystko, eby tak si stao. Ich motto brzmi: "Zachowuj si doskonale, wic jestem". Klasycznym biblijnym przykadem moralnego perfekcjonizmu jest postawa faryzeuszy w czasach Jezusa. Stworzyli oni i egzekwowali setki drobiazgowych przepisw. Ten typ perfekcjonizmu moe objawia si take w osobistych przepisach savoir vivre’u i zachowania, ktre wedug moralnego perfekcjonisty s oczywiste i powinny by przestrzegane przez wszystkich. Czasami zjawisko to nazywane jest legalizmem.

Perfekcjonizm we wszystkim. Tacy perfekcjonici troszcz si o wysokie standardy we wszystkich dziedzinach ycia. Wyniki, wygld zewntrzny, przepisy zachowania s dla nich niezwykle wane. Wszechstronnych perfekcjonistw zaliczy mona do kategorii osobowoci obsesyjnych, ktre charakteryzuj si wielk trosk o porzdek, organizacj, przepisy, zestawienia oraz wielk dbaoci o szczegy. Ich motto brzmiaoby: "Doskonale kontroluj, panuj nad wszystkim, wic jestem".

Perfekcjonici nastawieni na siebie stawiaj sobie wysokie i zazwyczaj mao elastyczne wymagania. Ciko pracuj, eby osign perfekcj i unikn niepowodzenia. S samokrytyczni i na og koncentruj si na swoich upadkach i niedocigniciach. Bior odpowiedzialno za swoje ycie i nie obarczaj innych swoimi niepowodzeniami. Tacy ludzie, czsto mogcy poszczyci si wieloma sukcesami, opisywani s przez otoczenie zazwyczaj w bardzo pozytywny sposb. Wykazuj oni zdrow wiar w siebie, s ujmujcy i agodnie asertywni, sumienni, zorganizowani i zdyscyplinowani. W relacjach s zazwyczaj mili, mylcy o innych i empatyczni. Zachowuj zwykle wysokie standardy postpowania i cechuj si dobrze wyrobionym sumieniem. Jednake wraz ze wzrostem ich perfekcjonizmu i wkraczaniem w sfer perfekcjonizmu niezdrowego i neurotycznego zaczynaj si problemy w relacjach. Poczucie niszoci i nieadekwatnoci w przyjani i strach przed odrzuceniem, kiedy kto ich pozna, sprawia, e tacy ludzie odsuwaj si od innych. S mili tylko na zewntrz, nerwowo staraj si zyska sympati, ale niewiele mwi o sobie. Na krytyk czsto reaguj defensywnie, bojc si odrzucenia. To doprowadza otoczenie do frustracji i czsto powoduje niezgod, ktrej si boj. To z kolei potguje przekonanie, e musz by doskonali, by ich zaakceptowano.

Perfekcjonizm w odpowiedzi na oczekiwania innych. Perfekcjonici tego typu nie kieruj si wasnymi wysokimi standardami, ale przewiadczeniem, e inni wani dla nich ludzie (rodzice, rwienicy, profesorowie, Bg) maj wobec nich bardzo wysokie oczekiwania, ktrym musz sprosta za wszelk cen, aby zosta zaakceptowani. Perfekcjonist typu spoecznego obezwadnia nadmierna waga, jak przypisuje tym oczekiwaniom, oraz paniczny strach przed odrzuceniem. Uwaaj, e bdzie zauwaone kade ich niedocignicie bd poraka, wic musz ostro pracowa, eby osign to, czego wedle ich wyobrae oczekuje od nich otoczenie, czsto unikajc wchodzenia w relacje z obcymi oraz ryzyka znalezienia si w sytuacjach potencjalnie stresujcych i stanowicych wyzwanie. Niezdrowy perfekcjonista jest sptany: pragnie zwizkw, ale z drugiej strony uwaa je za niepewne i pene konfliktw. Tacy perfekcjonici nie radz sobie ze stresem. Ich reakcje tylko zwikszaj trudnoci w konkretnych sytuacjach.

Oglnie rzecz biorc, perfekcjonici zwykli mie kopoty z nowymi i nieprzewidzianymi sytuacjami. Sytuacje znane, swojskie i powtarzalne s wygodne i pewne. Perfekcjonista jest zdolny utrzyma pozory, e jest zrelaksowany i panuje nad sytuacj, ale pod t kruch powok kryje si wiele niebezpiecznych emocji, ktre trzeba kontrolowa za wszelk cen.

Zmaganie z perfekcjonizmem dla perfekcjonisty moe by bdnym koem, bo to rwnie bdzie chcia zrobi jak najlepiej.

 Re: Mam problem z perfekcjonizmem.
Autor: Monika (157.25.166.---)
Data:   2017-06-24 09:22

Mam troch podobnie, i okazao si, e to nerwica. Sama diagnoza ju bardzo mi pomoga - przynajmniej wiem z czego wynikaj moje problemy. Jedni kompulsywnie myj rce, inni kompulsywnie sprawdzaj czy zakrcili gaz, jeszcze inni kompulsywnie wykonuj dobre uczynki.
Polecam posucha tu o religijnoci neurotycznej: http://www.przyjacielemm.pl/index.php/on-line
Polecam te wizyt u psychologa.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: