DRUKUJ
 
ks. Rafał Masarczyk SDS
Bóg jest jeden w swej nieograniczonej doskonałości.
materiał własny
 


Bóg jest jeden w swej nieograniczonej doskonałości.

Historia religii wysoko ceni wiarę Izraela jako przykład czystego monoteizmu. Wszystkie narody otaczające starożytny Izrael wierzyły w wielu bogów. Politeizm starożytnego Wschodu był zjawiskiem powszechnym, choć nie w każdym wypadku można uważać go za zupełne przeciwieństwo monoteizmu. Faraon Echnaton IV (XIV w. przed Chr.) w hymnie na cześć Słońca mówił: "Ty, jedyny boże, oprócz którego nie ma żadnego".

Jednak nawet ten swoisty monoteizm faraona jest nieporównywalny z biblijną wiarą w jednego Boga. We wspomnianym przykładzie Aton - ubóstwione Słońce jest częścią świata, natomiast Jahwe Starego Testamentu jest Bogiem transcendentnym, tzn. Bogiem przewyższającym pod każdym względem stworzony przez siebie świat, Bogiem zupełnie różnym od świata. Jego Osoba nie ega światowym kategoriom czasu i przestrzeni.

Co oznacza słowo "jedyny" w Księdze Powtórzonego Prawa? Przede wszystkim słowo "jeden" jest zaprzeczeniem wielości, a tym samym odrzuca politeizm. Istnieje tylko jeden Bóg i nie ma żadnego innego. On jest Panem `;wszystkiego. Jego obecność nie łączy się z jednym miejscem, jak w wypadku pogańskich bóstw. Jego działanie i moc nie są uzależnione od działania i mocy innych bogów. Znaczenie słowa "jeden" wskazuje też na jedyność, tzn. na niepowtarzalność oraz niepodobieństwo do jakiegokolwiek innego bytu. Bóg jest zupełnie inny od wszystkich swoich stworzeń. Kategorie jedności i jedyności Boga ściśle są ze sobą złączone. Tertulian, jeden z pierwszych pisarzy kościelnych, tę prawdę tak wyraził: "To, co stanowi wielkość najwyższą, musi być jedyne i nie może mieć nic sobie równego [...] Jeżeli Bóg nie jest jeden, to Go w ogóle nie ma"

Jeśli Bóg jest, to - jako czysty akt bytowy - jest pierwszą przyczyną świata, jest niezłożony i absolutnie jest samym sobą. A, więc nie może być wielu bogów. Bóg jest jeden, jedyny, Czy tylko On? Tak, jeśli to ma oznaczać, że nie ma innych bogów poza Nim czy obok. Niego. W tym sensie jest to samotność absolutna. To doskonała transcendencja. Stworzenia nie są towarzystwem dla Niego. Jest sam wśród świata, jak samotnym jest genialny człowiek w ogrodzie pełnym roślin i zwierząt.

Stopień pewności teologicznej - dogmat przejęty od Żydów i od samego początku zdefiniowany.

 

Nauka Kościoła

Symbol Cyryla Jerozolimskiego: "wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego";
Symbol św. Atanazego: "...abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy".
Symbol nicejski (325r.), Sobór Trydencki (1545).

 

Pismo Święte:

Pwt 6,4 "Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym"; Pwt 4,35.39 "Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego".; Iz 44,8-9 "Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz mnie? albo inna Skała? - Ja nie znam takiego! Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubiona na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą".; Ef 4,6 "Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich".

 

Dowody:

1) Przyczynowy a priori - Jedność należy do istoty Bożej. W człowieku między naturą a osobą zachodzi różnica rzeczowa. W Bogu nie ma tej różnicy. Zatem podobnie jak każda jednostka ludzka jest niepowtarzalna, tak samo niepowtarzalnym jest Bóg, czyli Bóg jest tylko jeden.

2) A posteriori - Wszystkie części świata tworzą jedność. Gdy świat materialny był skutkiem wielu przyczyn ze sobą współdziałających, to przyczyny byłyby bytami zależnymi, ograniczonymi i posiadałyby możność. W Bogu nie może być możności. Zatem jest niemożliwe, aby kilka bytów współdziałało nad stworzeniem świata.

3) Dowód nie wprost - Gdyby było wielu Bogów to albo by się czymś różnili, albo by się od siebie nie różnili. Gdyby zaistniał drugi przypadek nie można mówić o wielości. Gdyby były różnice to jeden Bóg posiadałby jakieś doskonałości, których nie posiadałby inny. Wtedy Bogiem byłby tylko ten, który posiadałby wszystkie doskonałości (inni byliby tylko stworzeniami).

 

Katechizm Kościoła Katolickiego

Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił" (Pwt 6, 4-5). Przez proroków Bóg wzywa Izrael i .wszystkie narody, by zwróciły się do Niego, Jedynego: "Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!... Tak, przede Mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: " (Iz 45, 22-24) .

Panteizm utożsamia Boga ze wszechświatem. Niektórzy wyjaśniają bóstwo na sposób naturalny, inni znowu naturę wyjaśniają na sposób boski, jest to pokusa typowa dla myślicieli mistycyzujących i neoplatońskich. Współczesne postaci panteizmu interpretują Boga jako wielkie "Ja" i często uważa się panteizm za formę ateizmu, można się jednak dopatrywać w nim uwięzionego teizmu.

 

Św. Tomasz z Akwinu

Czy Bóg jest jeden ?

(...) Bóg jest nieskończenie doskonały, a więc posiada w sobie pełnię doskonałości istnienia. Gdyby przeto istniało wielu bogów, musieli by jakoś różnić się między sobą, a więc coś przysługiwało by jednemu, a nie drugiemu, a gdy zachodzi taki brak, nie ma pełnej doskonałości. (...) Ponadto jedność w wielości jest zasadniczo dziełem jednej przyczyny, a jeśli wielu stanowi przyczynę tej jedności to tylko pod jakimś względem, mianowicie o ile wielu w jakiś sposób stanowi jedno. A ponieważ Bóg jest pierwszą i zasadniczą przyczyną wszechświata w najwyższym stopniu doskonałą, a nie uboczną, skoro ujmuje wszystkie rzeczy w jeden harmonijny układ, może być tylko jeden. (...)

Bibliografia
Didier J., Słownik filozofii, Katowice 1993.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kmieć Z., De Deo Uno - skrypt dla studentów.
Paissac H.(red), Istota i istnienie Boga, (Praca zb.), Poznań - Warszawa - Lublin.
Rusecki M., Być chrześcijaninem, Lublin 1992.
Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, Warszawa 2000.
Zuberbier A. (red), Słownik Teologiczny, Katowice 1985.

opracował ks. Rafał Masarczyk SDS