DRUKUJ
 
ks. Bogdan Giemza SDS
Oświadczenie dotyczące wypowiedzi o. Konrada Hejmo OP i informacji o Salwatorianach
materiał własny
 


OŚWIADCZENIE
Dotyczy: wypowiedzi o. Konrada Hejmo OP i informacji o Salwatorianach

W wydaniu sobotnio-niedzielnym dziennika "Głos Wielkopolski" z dnia 18/19 maja 2002 r., nr 115 (17.690) znalazły się akcenty z okazji urodzin Papieża Jana Pawła II. Na pierwszej stronie widnieje informacja "Dzisiaj płyta na urodziny Papieża". W numerze ukazał się też wywiad p. Marka Fiedorowa z o. Konradem Hejmo OP zatytułowany "Utrzymać polskie gniazdo" (s. 8) oraz tekst zatytułowany "Nowy ekskluzywny dom" podpisany inicjałami mf (s. 8).

Z przykrością muszę stwierdzić, że jest to kolejne pomówienie ze strony o. Konrada Hejmo skierowane pod adresem Zgromadzenia Salwatorianów i przełożonego generalnego. Nasze stanowisko odnoszące się do niektórych wypowiedzi o. Hejmo OP dotyczących Ośrodka Duszpasterstwa dla Polskich Pielgrzymów "Corda Cordi" i Salwatorianów zostało zawarte w oświadczeniu z dnia 4 października 2001 roku. Za komentarz do tego oświadczenia niech posłużą słowa z pisma ks. bpa Stanisława Dziwisza skierowanego do mnie z dnia 11 października 2001 r.:
"Bardzo mi przykro z zaistniałej sytuacji ale muszę się zgodzić z wyjaśnieniami załączonymi w liście do mnie. W zamian za podziękowanie za użyczenie Domu na via Pfeiffer, Ojcowie Salwatorianie doznali krzywdy, którą trzeba naprawić".

We wspomnianym wywiadzie dla "Głosu Wielkopolski" są kolejne kłamstwa. Na pytanie "co sprawiło, że od początku września 2001 roku hospicjum musiało opuścić tę siedzibę [przy via Pfeiffer 13 - przyp. BG]?", o. Hejmo odpowiada: "To dosyć smutna sprawa. Budynek przy via Pfeiffer jest własnością zgromadzenia salwatorianów. W jego władzach przewagę mają zakonnicy niemieccy. Poprzedni generał zakonu, Niemiec, zapewnił, że dopóki żyje Ojciec Święty, dopóty będziemy mogli dzierżawić budynek przy via Pfeiffer. Niestety, kapituła zgromadzenia wybrała nowego przełożonego, Polaka. Krótko po tym otrzymaliśmy wezwanie do natychmiastowego zwolnienia zajmowanych pomieszczeń". O. Hejmo powtarza kłamstwa zawarte w poprzednich wypowiedziach, dotyczące m. in. rzekomej obietnicy Salwatorianów najmu budynku przy via Pfeiffer do końca pontyfikatu Jana Pawła II. Kolejnym kłamstwem jest informacja, że we władzach zgromadzenia przewagę mają Niemcy. Prawda jest taka, że w chwili obecnej w zarządzie generalnym zgromadzenia salwatorianów nie ma żadnego Niemca!

Nie wiem jaki cel przyświecał Redakcji "Głosu Wielkopolski" w publikacji wywiadu i informacji, zwłaszcza pod znamiennym tytułem "Utrzymać polskie gniazdo" i to w dniu urodzin Jana Pawła II. Pod znakiem zapytania staje rzetelność dziennikarska p. Marka Fiedorowa.

Powracam do pytań zawartych w moim oświadczeniu z dnia 4 października 2001 roku: "Kto naprawi moralne szkody wyrządzone Salwatorianom przez publikacje i wypowiedzi o. Hejmo? Jak długo jego działania pozostaną bezkarne w kręgach kościelnych? Czyżby trzeba było dochodzić dobrego imienia i elemntarnych praw przed sądami cywilnymi?"
Pytania te pozostają nadal aktualne. Można do nich dodać kolejne. Mając na uwadze sytuację Kościoła spowodowaną niektórymi wydarzeniami w kręgach kościelnych w Polsce i na świecie, wyostrzoną krytykę pod adresem Kościoła i hierarchii, jak długo jeszcze można biernie przyglądać się poczynaniom o. Hejmo? Kto jest jego pracodawcą i przełożonym mogącym ukrócić jego nieodpowiedzialne poczynania? W obliczu krytyki czy nawet ataków na Kościół, czy mamy własnymi rękami i wypowiedziami szkodzić dobremu imieniu Kościoła?

Wydaje się, że działania i wypowiedzi o. Hejmo przekroczyły nie tylko granicę przyzwoitości. Dlatego oczekuję nie tyle na słowa, co na odpowiedzialne decyzje osób i instytucji kościelnych mających władzę zwierzchnią w stosunku do o. Konrada Hejmo OP. Ufam, że nie będzie potrzeby po raz kolejny zabierać głosu ze strony Salwatorianów w całej bolesnej sprawie.

Kraków, dnia 22 maja 2002

ks. Bogdan Giemza SDS
prowincjał salwatorianów