begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Vita Consecrata (Życie Konsekrowane)

Strony:
1 2 3 4


Tożsamość i misja konsekrowanych dziewic, wdów i pustelników

W adhortacji apostolskiej Vita consecrata Ojciec Święty Jan Paweł II pisze: „Wszyscy w Kościele są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, ale posługa święceń i życie konsekrowane zakładają istnienie odrębnego powołania oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do specjalnej misji..."

więcej »


ks. Stefan Koperek CR

To czyńcie na moja pamiątkę

Kapłańskie pytania rekolekcyjne

Nie ma wątpliwości, że to księża są głównymi adresatami tych zamyśleń. Każdy rozdział książki prowadzi do analizy liturgii posoborowej, chcąc ukazać jej głębię i piękno. Autor dostrzega, co prawda, w swych rozważaniach niektóre „ułomności” i „przypadłości” duszpasterskie, lecz nie krytykuje ich ani nie potępia „sprawców”.

więcej »


Zaślubiona Chrystusowi w Kościele

Refleksje teologiczne i sugestie formacyjne dla stanu dziewic konsekrowanych.

więcej »


Stefan Radziszewski

Siedmiu zbuntowanych

Przyglądając się wnikliwie po­staciom książkowych buntowników, trzeba zauważyć, że czło­wiek zbuntowany zawsze chce być kimś innym, niż jest i tęskni za lepszym światem. U źródeł buntu leżą niewyczerpalne zasoby ak­tywności, energii i fantazji. Mimo to każdy bunt kończy się klęską, bo inaczej byłby tylko zwykłą walką o władzę, pieniądze, pryncy­pia, uprawnienia i prestiż. Lektura tych esejów uświadamia czy­telnikowi, że „prawdziwy bunt jest zmaganiem o to, co święte, walką pomimo świadomości klęski” (Słowo wstępne).

więcej »


Dziewica konsekrowana w Kościele

Obraz i znak Kościoła Oblubienicy

To, co przeżywają chrześcijańskie kobiety w doświadczeniu dziewictwa poświęconego Bogu, jest misterium oblubieńczym: tajemnicą Kościoła Oblubienicy Dziewictwo zachowane ze względu na Królestwo ukazuje niezgłębioną tajemnicę Oblubienicy, która wypełni się dopiero w eschaton. Dziewice, które Kościół konsekruje w liturgii jako oblubienice Chrystusa, poświęcone Bogu i Kościołowi, przedstawiają sobą Oblubienicę Chrystusa, Kościół.

więcej »


Wezwanie do całkowitego poświęcenia

Konferencja wygłoszona w czasie pielgrzymki stanu dziewic, stanu wdów oraz pustelników na Jasną Górę (6 XII 2008 r.). Wykład wygłoszony w czasie sympozjum poświęconego indywidualnym formom życia konsekrowanego Powołana, aby być miłowaną i miłować (Pelplin, 17 X 2009 r.); referat wygłoszony w czasie sympozjum poświęconego indywidualmnym formom życia konsekrowanego Być znakiem Bożej miłości (Warszawa, 4 X 2008 r.); referat wygłoszony do Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego wraz z wikariuszami biskupimi i siostrami referentkami diecezjalnymi (Warszawa, 25 X 2010 r.) oraz inne artykuły.
 

więcej »


o. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Kapłan w służbie Bogu i ludziom

Niniejsza publikacja proponuje jeszcze raz prześledzenie istotnych wymiarów daru i tajemnicy kapłaństwa i ubogacenie się przykładem świętych sług ołtarza. Modlitwa zanoszona do Chrystusa o święte powołania winna też nieść ze sobą rozpoznanie własnej roli w budzeniu i umacnianiu powołań do wyłącznej służby Bożej.
 

więcej »


Dziewice, wdowy i pustelnicy

Artykuły dotyczące odradzających się form życia konsekrowanego, wygłoszone (poza jednym) na spotkaniu Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego i delegatów diecezjalnych, odpowiedzialnych za nie (Skorzeszyce, 12 X 2006); przedstawienie podstaw teologicznych, historii, duchowości, a także sposobów pracy formacyjnej z dziewicami, wdowami i pustelnikami.

więcej »


o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Duchowość maryjna

Rozważania wprowadzające w świat autentycznej i odnowionej duchowości maryjnej, bazującej na przesłaniu biblijnym, na wytycznych ojców Kościoła i Urzędu Nauczycielskiego oraz na zdobyczach współczesnej mariologii i teologii życia duchowego; także syntetyczne omówienie maryjnej pobożności sługi Bożego Jana Pawła II.

więcej »


Być znakiem Bożej miłości

Publikacja ta chce być pomocą na kolejnych etapach życia dziewiczego, pustelniczego i wdowiego. Bo przecież "nikt nie może zaniechać starań o własny wzrost ludzki i religijny; nikt nie może polegać wyłącznie na sobie i samodzielnie kierować własnym życiem. Na żadnym etapie życia nie można uznać, że osiągneło się taką pewność i gorliwość, iż nie trzeba już się szczególnie troszczyć o zachowanie wierności; nigdy też człowiek nie osiąga takiego wieku, w którym może uznać, że zakończył się proces jego dojrzewania" (VC 69).
 

więcej »

Strony:
1 2 3 4