begin:

begin: 1

lang: pol

lang1: pol

prodkindid: 1

prodkindid1b:

prodkindid1a:

Alleluja - Wydawnictwo Zmartwychwstańców

WYDAWNICTWO ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

prodkindid: 1

Wybierz rodzaj publikacji:

katalog


nazwisko autora lub tytuł:

   
   

prodkindid: 1

page: katalog

pages: katalog

prodkindid: 1

Collectio ViCo

Strony:
1 2


s. Małgorzata Borkowska OSB

Marcybella, czyli Petronela Druga

Część druga wydanej w roku 2003 pozycji Petronela, czyli uwagi monastyczne o Psalmie 119.Autorka, s. Małgorzata Borkowska OSB, pisarka, historyk, komentuje wersety Psalmu,zachęcając do stawiania pytań o prawdę własnego życia, do poszukiwania sensu własnych zmagań, odczytywania swego powołania także w obliczu kryzysu.

więcej »


o. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Posłuszeństwo przełożonych

Rozważania na temat posłuszeństwa, przełożeństwa i praktykowania podległości w perspektywie wypełniania woli Bożej; rozdziały m.in.: Kościół w służbie przekazywania woli OjcaKrzyż posłuszeństwaUwarunkowania słuchania przełożonychTroska o liturgię i życie duchowe,Odniesienie posłuszeństwa do Boga i braciOrganizacja życia wspólnoty.

więcej »


o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Z prowincjalskiej teki

Obszerny dorobek piśmienniczy autora, związany z jego posługą jako prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych w latach 1999-2005; teksty o charakterze powszechnym, wykraczającym poza sprawy jednego zakonu, charakteryzujące się wrażliwością na aktualne wydarzenia i potrzeby Kościoła powszechnego i lokalnego oraz ojcowską troską o dobro prowincji zawartą w maksymie twórczej wierności charyzmatowi terezjańskiemu.

więcej »


o. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Wierzyć i uczyć życiem. Teologia św. Rafała Kalinowskiego

Pozycja o św. Rafale Kalinowskim, odnowicielu zakonu karmelitańskiego w Polsce po kasatach z okresu zaborów, prezentująca formację teologiczną świętego, polegającą na modlitwie i nieustannej współpracy z Bogiem, oraz jego dorobek teologiczny; dołączona charakterystyka osobowości św. Rafała i jego artykuły na temat wybranych zagadnień teologicznych – teologii laikatu, życia konsekrowanego, kapłaństwa, sakramentów, ascezy i ewangelicznego wyrzeczenia.

więcej »


ks. Bogdan Giemza SDS

Kurendy z wyższej grzędy

Teksty powstałe podczas pełnienia przez autora urzędu prowincjała salwatorianów, przedstawiające problemy życia zakonnego w trzech rozdziałach: Kładąc fundamenty, W więzach wspólnoty, Czyniąc obrachunki; omawiające wiele spraw ważnych nie tylko dla salwatorianów, np.: Bądźcie mocni Duchem Boga, Ubóstwo fundamentem i matką życia konsekrowanego, Wdzięczność i przebaczenie, Wypłyń na głębię.

więcej »


Teresa Paszkowska

Formacja i godność

Rozważania – napisane przez siostrę „skrytkę”, adiunkta w Katedrze Psychologii Życia Wewnętrznego na KUL-u – przedstawiające w sposób subtelny i dogłębny wypływające z samej godności ludzkiej zasady formacji człowieka, zwłaszcza osób konsekrowanych, formacji realizowanej w różnych wymiarach: ludzkim i chrześcijańskim, kulturowym, duchowym, apostolskim.

więcej »


ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Poste restante dla konsekrowanych

Wybór korespondencji kierowanej podczas pełnienia urzędu prowincjała do współbraci; pełniącej rolę nie tylko informacyjną, ale też formacyjną; dotykającej spraw codziennych, świątecznych i niezwyczajnych; treści te, adresowane do konsekrowanych, są nadal aktualne.

więcej »


ks. Kazimierz Mikucki CR

Wartości trwałe

Dociekania popularnonaukowe, prezentujące filozoficzne wartości, które nie ulegają zmianom na przestrzeni dziejów, konieczne do zauważenia i praktykowania w życiu konsekrowanym i w ogóle ludzkim, np.: Mądrość, czyli to, co nas wyzwala; Piękno, czyli to, co jest „kształtem miłości”; Wiara, czyli to, co oświetla tajemnice; Kultura, czyli to, co doskonali naturę; Być i mieć, czyli to, co niesie uzyskanie dobra.

więcej »


s. Małgorzata Borkowska OSB

Petronela, czyli uwagi monastyczne o Psalmie 119 część I

Okraszone przykładami z codziennego życia mniszek klauzurowych (szczególnie sióstr: Petroneli i Zyty), pełne humoru i dowcipu, a zarazem głębi teologicznej i ludzkiej – krótkie komentarze do kolejnych wersetów Psalmu 119, pisane językiem żywym i wyjątkowo komunikatywnym.

więcej »


ks. Józef Gaweł SCJ

Świadkowie miłości Chrystusa

Zbiór rozważań na temat zasadniczych spraw w życiu konsekrowanym, oparty na nauczaniu Jana Pawła II, przykładach z życia i własnym doświadczeniu; szeroki wachlarz poruszanych zagadnień, np.: Chrystus w życiu osoby konsekrowanej, Umiłować Chrystusa, Być prorokiem dzisiaj, Powołani do radości, Zawsze wdzięczni, „Sint unum” w życiu wspólnoty zakonnej.

więcej »

Strony:
1 2