logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Krl 17

10 Wtedy wsta i zaraz poszed do Sarepty. Kiedy wchodzi do bramy tego miasta, pewna wdowa zbieraa tam sobie drwa. Wic zawoa j i powiedzia: "Daj mi, prosz, troch wody w naczyniu, abym si napi". 11 Ona za zaraz posza, aby jej nabra, ale zawoa na ni i rzek: "We, prosz, dla mnie i kromk chleba!" 12 Na to odrzeka: "Na ycie Pana, Boga twego! Ju nie mam pieczywa - tylko gar mki w dzbanie i troch oliwy w baryce. Wanie zbieram kilka kawakw drewna i kiedy przyjd, przyrzdz sobie i memu synowi [straw]. Zjemy to, a potem pomrzemy". 13 Eliasz za jej powiedzia: "Nie bj si! Id, zrb, jak rzeka; tylko najpierw zrb z tego may podpomyk dla mnie i przynie mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. 14 Bo Pan, Bg Izraela, rzek tak: "Dzban mki nie wyczerpie si i baryka oliwy nie oprni si a do dnia, w ktrym Pan spuci deszcz na ziemi"". 15 Posza wic i zrobia, jak Eliasz powiedzia, a potem zjad on i ona oraz jej syn, i tak byo co dzie. 16 Dzban mki nie wyczerpa si i baryka oliwy nie oprnia si wedug obietnicy, ktr Pan wypowiedzia przez Eliasza.


Hbr 9

24 Chrystus bowiem wszed nie do wityni, zbudowanej rkami ludzkimi, bdcej odbiciem prawdziwej [wityni], ale do samego nieba, aby teraz wstawia si za nami przed obliczem Boga, 25 nie po to, aby si czsto mia ofiarowa jak arcykapan, ktry co roku wchodzi do wityni z krwi cudz. 26 Inaczej musiaby cierpie wiele razy od stworzenia wiata. A tymczasem raz jeden ukaza si teraz na kocu wiekw na zgadzenie grzechw przez ofiar z samego siebie. 27 A jak postanowione ludziom raz umrze, a potem sd, 28 tak Chrystus raz jeden by ofiarowany dla zgadzenia grzechw wielu, drugi raz ukae si nie w zwizku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, ktrzy Go oczekuj.


Mk 12

38I nauczajc dalej mwi: "Strzecie si uczonych w Pimie. Z upodobaniem chodz oni w powczystych szatach, lubi pozdrowienia na rynku, 39pierwsze krzesa w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 40Objadaj domy wdw i dla pozoru odprawiaj dugie modlitwy. Ci tym surowszy dostan wyrok". 41Potem usiad naprzeciw skarbony i przypatrywa si, jak tum wrzuca drobne pienidze do skarbony. Wielu bogatych wrzucao wiele. 42Przysza te jedna uboga wdowa i wrzucia dwa pieniki, czyli jeden grosz. 43Wtedy przywoa swoich uczniw i rzek do nich: "Zaprawd, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzucia najwicej ze wszystkich, ktrzy kadli do skarbony. 44Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywao; ona za ze swego niedostatku wrzucia wszystko, co miaa, cae swe utrzymanie".