logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Krl 19

16 Pniej namacisz Jehu, syna Nimsziego, na krla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namacisz na proroka po tobie. 19 [Eliasz] stamtd poszed i odnalaz Elizeusza, syna Szafata, orzcego: dwanacie par [wow] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedszy do niego, zarzuci na niego swj paszcz. 20 Wwczas Elizeusz zostawi woy i pobiegszy za Eliaszem, powiedzia: "Pozwl mi ucaowa mego ojca i moj matk, abym potem poszed za tob". On mu odpowiedzia: "Id i wracaj, bo po co to ci uczyniem?" 21 Wtedy powrci do niego i zaraz wzi par wow, zoy je na ofiar, a na jarzmie wow ugotowa ich miso oraz da ludziom, aby zjedli. Nastpnie wybra si i poszedszy za Eliaszem, sta si jego sug.


Ga 5

1Ku wolnoci wyswobodzi nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie si na nowo pod jarzmo niewoli! 13Wy zatem, bracia, powoani zostalicie do wolnoci. Tylko nie bierzcie tej wolnoci jako zachty do hodowania ciau, wrcz przeciwnie, mioci oywieni sucie sobie wzajemnie! 14Bo cae Prawo wypenia si w tym jednym nakazie: Bdziesz miowa bliniego swego jak siebie samego. 15A jeli u was jeden drugiego ksa i poera, baczcie, bycie si wzajemnie nie zjedli. 16Oto, czego ucz: postpujcie wedug ducha, a nie spenicie podania ciaa. 17Ciao bowiem do czego innego dy ni duch, a duch do czego innego ni ciao, i std nie ma midzy nimi zgody, tak e nie czynicie tego, co chcecie. 18Jeli jednak pozwolicie si prowadzi duchowi, nie znajdziecie si w niewoli Prawa.


Lk 9

51 Gdy dopeni si czas Jego wzicia [z tego wiata], postanowi uda si do Jerozolimy 52 i wysa przed sob posacw. Ci wybrali si w drog i przyszli do pewnego miasteczka samarytaskiego, by Mu przygotowa pobyt. 53 Nie przyjto Go jednak, poniewa zmierza do Jerozolimy. 54 Widzc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: "Panie, czy chcesz, a powiemy, eby ogie spad z nieba i zniszczy ich?" 55 Lecz On odwrciwszy si zabroni im. 56 I udali si do innego miasteczka. 57 A gdy szli drog, kto powiedzia do Niego: "Pjd za Tob, dokdkolwiek si udasz!" 58 Jezus mu odpowiedzia: "Lisy maj nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Czowieczy nie ma miejsca, gdzie by gow mg oprze". 59 Do innego rzek: "Pjd za Mn!" Ten za odpowiedzia: "Panie, pozwl mi najpierw pj i pogrzeba mojego ojca!" 60 Odpar mu: "Zostaw umarym grzebanie ich umarych, a ty id i go krlestwo Boe!" 61 Jeszcze inny rzek: "Panie, chc pj za Tob, ale pozwl mi najpierw poegna si z moimi w domu!" 62 Jezus mu odpowiedzia: "Ktokolwiek przykada rk do puga, a wstecz si oglda, nie nadaje si do krlestwa Boego".