logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Krl 19

4 a sam na [odlego] jednego dnia drogi poszed na pustyni. Przyszedszy, usiad pod jednym z janowcw i pragnc umrze, rzek: "Wielki ju czas, o Panie! Odbierz mi ycie, bo nie jestem lepszy od moich przodkw". 5 Po czym pooy si tam i zasn. A oto anio, trcajc go, powiedzia mu: "Wsta, jedz!" 6 Eliasz spojrza, a oto przy jego gowie podpomyk i dzban z wod. Zjad wic i wypi, i znw si pooy. 7 Powtrnie anio Paski wrci i trcajc go, powiedzia: "Wsta, jedz, bo przed tob duga droga". 8 Powstawszy zatem, zjad i wypi. Nastpnie moc tego poywienia szed czterdzieci dni i czterdzieci nocy a do Boej gry Horeb.


Ef 4

30I nie zasmucajcie Boego Ducha witego, ktrym zostalicie opiecztowani na dzie odkupienia. 31Niech zniknie spord was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwo, zniewaenie - wraz z wszelk zoci. 32Bdcie dla siebie nawzajem dobrzy i miosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bg nam przebaczy w Chrystusie.

Ef 5

1Bdcie wic naladowcami Boga, jako dzieci umiowane,

2i postpujcie drog mioci, bo i Chrystus was umiowa i samego siebie wyda za nas w ofierze i dani na wdziczn wonno Bogu.


J 6

41Ale ydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego e powiedzia: "Jam jest chleb, ktry z nieba zstpi". 42I mwili: "Czy to nie jest Jezus, syn Jzefa, ktrego ojca i matk my znamy? Jake moe On teraz mwi: "Z nieba zstpiem"". 43Jezus rzek im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie midzy sob! 44Nikt nie moe przyj do Mnie, jeeli go nie pocignie Ojciec, ktry Mnie posa; Ja za wskrzesz go w dniu ostatecznym. 45Napisane jest u Prorokw: Oni wszyscy bd uczniami Boga. Kady, kto od Ojca usysza i nauczy si, przyjdzie do Mnie. 46Nie znaczy to, aby ktokolwiek widzia Ojca; jedynie Ten, ktry jest od Boga, widzia Ojca. 47Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Kto [we Mnie] wierzy, ma ycie wieczne. 48Jam jest chleb ycia. 49Ojcowie wasi jedli mann na pustyni i pomarli. 50To jest chleb, ktry z nieba zstpuje: kto go spoywa, nie umrze. 51Ja jestem chlebem ywym, ktry zstpi z nieba. Jeli kto spoywa ten chleb, bdzie y na wieki. Chlebem, ktry Ja dam, jest moje ciao za ycie wiata".