logo
Czwartek, 09 grudnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Krl 19

9 Tan wszed do pewnej groty, gdzie przenocowa. Wtedy Pan skierowa do niego sowo i przemwi: "Co ty tu robisz, Eliaszu?" 11 Wtedy rzek: "Wyjd, aby stan na grze wobec Pana!" A oto Pan przechodzi. Gwatowna wichura rozwalajca gry i druzgocca skay [sza] przed Panem; ale Pan nie by w wichurze. A po wichurze - trzsienie ziemi: Pan nie by w trzsieniu ziemi. 12 Po trzsieniu ziemi powsta ogie: Pan nie by w ogniu. A po tym ogniu - szmer agodnego powiewu. 13 Kiedy tylko Eliasz go usysza, zasoniwszy twarz paszczem, wyszed i stan przy wejciu do groty. A wtedy rozleg si gos mwicy do niego: "Co ty tu robisz, Eliaszu?"


Rz 9

1Prawd mwi w Chrystusie, nie kami, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu witym, 2e w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany bl. 3Wolabym bowiem sam by pod kltw [odczony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, ktrzy wedug ciaa s moimi rodakami. 4S to Izraelici, do ktrych nale przybrane synostwo i chwaa, przymierza i nadanie Prawa, penienie suby Boej i obietnice. 5Do nich nale praojcowie, z nich rwnie jest Chrystus wedug ciaa, ktry jest ponad wszystkim, Bg bogosawiony na wieki. Amen.


Mt 14

22 Zaraz te przynagli uczniw, eby wsiedli do odzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tumy. 23 Gdy to uczyni, wyszed sam jeden na gr, aby si modli. Wieczr zapad, a On sam tam przebywa. 24 d za bya ju sporo stadiw oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr by przeciwny. 25 Lecz o czwartej stray nocnej przyszed do nich, kroczc po jeziorze. 26 Uczniowie, zobaczywszy Go kroczcego po jeziorze, zlkli si mylc, e to zjawa, i ze strachu krzyknli. 27 Jezus zaraz przemwi do nich: "Odwagi! Ja jestem, nie bjcie si!" 28 Na to odezwa si Piotr: "Panie, jeli to Ty jeste, ka mi przyj do siebie po wodzie!" 29 A On rzek: "Przyjd!" Piotr wyszed z odzi, i kroczc po wodzie, przyszed do Jezusa. 30 Lecz na widok silnego wiatru ulk si i gdy zacz ton, krzykn: "Panie, ratuj mnie!" 31 Jezus natychmiast wycign rk i chwyci go, mwic: "Czemu zwtpie, maej wiary?" 32 Gdy wsiedli do odzi, wiatr si uciszy. 33 Ci za, ktrzy byli w odzi, upadli przed Nim, mwic: "Prawdziwie jeste Synem Boym".