logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Krl 3

5 W Gibeonie Pan ukaza si Salomonowi w nocy, we nie. Wtedy rzek Bg: "Pro o to, co mam ci da". 7 Teraz wic, o Panie, Boe mj, Ty ustanowi krlem Twego sug w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo mody. Brak mi dowiadczenia! 8 Ponadto Twj suga jest pord Twego ludu, ktry wybra, ludu mnogiego, ktrego nie da si zliczy ani te spisa, z powodu jego mnstwa. 9 Racz wic da Twemu sudze serce pene rozsdku do sdzenia Twego ludu i rozrniania dobra od za, bo kt zdoa sdzi ten lud Twj tak liczny?" 10 Spodobao si Panu, e wanie o to Salomon poprosi. 11 Bg wic mu powiedzia: "Poniewa poprosie o to, a nie poprosie dla siebie o dugie ycie ani te o bogactwa, i nie poprosie o zgub twoich nieprzyjaci, ale poprosie dla siebie o umiejtno rozstrzygania spraw sdowych, 12 wic speniam twoje pragnienie i daj ci serce mdre i rozsdne, takie, e podobnego tobie przed tob nie byo i po tobie nie bdzie.


Rz 8

28Wiemy te, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa we wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug [Jego] zamiaru. 29Albowiem tych, ktrych od wiekw pozna, tych te przeznaczy na to, by si stali na wzr obrazu Jego Syna, aby On by pierworodnym midzy wielu brami. 30Tych za, ktrych przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa - tych te usprawiedliwi, a ktrych usprawiedliwi - tych te obdarzy chwa.


Mt 13

44 Krlestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz go pewien czowiek i ukry ponownie. Uradowany poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi t rol. 45 Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do kupca, poszukujcego piknych pere. 46 Gdy znalaz jedn drogocenn per, poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi j. 47 Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniajcej ryby wszelkiego rodzaju. 48 Gdy si napenia, wycignli j na brzeg i usiadszy, dobre zebrali w naczynia, a ze odrzucili. 49 Tak bdzie przy kocu wiata: wyjd anioowie, wycz zych spord sprawiedliwych 50 i wrzuc w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. 51 Zrozumielicie to wszystko?" Odpowiedzieli Mu: "Tak jest". 52 A On rzek do nich: "Dlatego kady uczony w Pimie, ktry sta si uczniem krlestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, ktry ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare".