logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Sm 26

2 Niezwocznie wyruszy wic Saul ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy tysice doborowych Izraelitw, aby wpa na trop Dawida na pustyni Zif. 7 Dawid wraz z Abiszajem zakradli si w nocy do obozu; Saul wanie spa w rodku obozowiska, a jego dzida bya wbita w ziemi obok gowy. Abner i ludzie leeli upieni dokoa niego. 8 Rzek wic Abiszaj do Dawida: "Dzi Bg oddaje wroga twojego w tw rk. Teraz pozwl, e przybij go dzid do ziemi, jednym pchniciem, drugiego nie bdzie trzeba". 9 Dawid odpar Abiszajowi: "Nie zabijaj go! Kt bowiem podnisby rk na pomazaca Paskiego, a nie dozna kary?" 12 Zabra wic Dawid dzid i manierk na wod od wezgowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzeg, nikt [o nich] nie wiedzia, nikt si nie obudzi. Wszyscy spali, gdy Pan zesa na nich twardy sen. 13 Dawid oddali si na przeciwleg stron i stan na wierzchoku gry z daleka, a dzielia go od nich spora odlego. 22 Dawid za odpowiedzia: "Oto dzida krlewska, niech przyjdzie ktry z pachokw i wemie j. 23 Pan nagradza czowieka za sprawiedliwo i wierno: Pan da mi ciebie w rce, lecz ja nie podniosem ich przeciw pomazacowi Paskiemu.


1 Kor 15

45Tak te jest napisane: Sta si pierwszy czowiek , Adam, dusz yjc, a ostatni Adam duchem oywiajcym. 46Nie byo jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe byo potem. 47Pierwszy czowiek z ziemi - ziemski, drugi Czowiek - z nieba. 48Jaki w ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 49A jak nosilimy obraz ziemskiego [czowieka], tak te nosi bdziemy obraz [czowieka] niebieskiego.


Lk 6

27 Lecz powiadam wam, ktrzy suchacie: Miujcie waszych nieprzyjaci; dobrze czycie tym, ktrzy was nienawidz; 28 bogosawcie tym, ktrzy was przeklinaj, i mdlcie si za tych, ktrzy was oczerniaj. 29 Jeli ci kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi! Jeli bierze ci paszcz, nie bro mu i szaty! 30 Daj kademu, kto ci prosi, a nie dopominaj si zwrotu od tego, ktry bierze twoje. 31 Jak chcecie, eby ludzie wam czynili, podobnie wy im czycie! 32 Jeli bowiem miujecie tych tylko, ktrzy was miuj, jaka za to dla was wdziczno? Przecie i grzesznicy mio okazuj tym, ktrzy ich miuj. 33 I jeli dobrze czynicie tym tylko, ktrzy wam dobrze czyni, jaka za to dla was wdziczno? I grzesznicy to samo czyni. 34 Jeli poyczek udzielacie tym, od ktrych spodziewacie si zwrotu, jaka za to dla was wdziczno? I grzesznicy grzesznikom poyczaj, eby tyle samo otrzyma. 35 Wy natomiast miujcie waszych nieprzyjaci, czycie dobrze i poyczajcie, niczego si za to nie spodziewajc. A wasza nagroda bdzie wielka, i bdziecie synami Najwyszego; poniewa On jest dobry dla niewdzicznych i zych. 36 Bdcie miosierni, jak Ojciec wasz jest miosierny. 37 Nie sdcie, a nie bdziecie sdzeni; nie potpiajcie, a nie bdziecie potpieni; odpuszczajcie, a bdzie wam odpuszczone. 38 Dawajcie, a bdzie wam dane; miar dobr, natoczon, utrzsion i opywajc wsypi w zanadrza wasze. Odmierz wam bowiem tak miar, jak wy mierzycie".