logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

1 Sm 3

3 A wiato Boe jeszcze nie zagaso. Samuel za spa w przybytku Paskim, gdzie znajdowaa si Arka Przymierza. 4 Wtedy Pan zawoa Samuela, a ten odpowiedzia: "Oto jestem". 5 Potem pobieg do Helego mwic mu: "Oto jestem: przecie mi woae". Heli odrzek: "Nie woaem ci, wr i po si spa". Pooy si zatem spa. 6 Lecz Pan powtrzy woanie: "Samuelu!" Wsta Samuel i poszed do Helego mwic: "Oto jestem: przecie mi woae". Odrzek mu: "Nie woaem ci, synu. Wr i po si spa". 7 Samuel bowiem jeszcze nie zna Pana, a sowo Paskie nie byo mu jeszcze objawione. 8 I znw Pan powtrzy po raz trzeci swe woanie: "Samuelu!" Wsta wic i poszed do Helego, mwic: "Oto jestem: przecie mi woae". Heli spostrzeg si, e to Pan woa chopca. 9 Rzek wic Heli do Samuela: "Id spa! Gdyby jednak kto ci woa, odpowiedz: Mw, Panie, bo suga Twj sucha". Odszed Samuel, pooy si spa na swoim miejscu. 10 Przyby Pan i stanwszy zawoa jak poprzednim razem: "Samuelu, Samuelu!" Samuel odpowiedzia: "Mw, bo suga Twj sucha". 19 Samuel dorasta, a Pan by z nim. Nie pozwoli upa adnemu jego sowu na ziemi.


1 Kor 6

13Pokarm dla odka, a odek dla pokarmu. Bg za unicestwi jedno i drugie. Ale ciao nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciaa. 14Bg za i Pana wskrzesi i nas rwnie sw moc wskrzesi z martwych. 15Czy nie wiecie, e ciaa wasze s czonkami Chrystusa? Czy wziwszy czonki Chrystusa bd je czyni czonkami nierzdnicy? Przenigdy! 17Ten za, kto si czy z Panem, jest z Nim jednym duchem. 18Strzecie si rozpusty; wszelki grzech popeniony przez czowieka jest na zewntrz ciaa; kto za grzeszy rozpust, przeciwko wasnemu ciau grzeszy. 19Czy nie wiecie, e ciao wasze jest wityni Ducha witego, ktry w was jest, a ktrego macie od Boga, i e ju nie naleycie do samych siebie? 20Za [wielk] bowiem cen zostalicie nabyci. Chwalcie wic Boga w waszym ciele!


J 1

35Nazajutrz Jan znowu sta w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 36i gdy zobaczy przechodzcego Jezusa, rzek: "Oto Baranek Boy". 37Dwaj uczniowie usyszeli, jak mwi, i poszli za Jezusem. 38Jezus za odwrciwszy si i ujrzawszy, e oni id za Nim, rzek do nich: "Czego szukacie?" Oni powiedzieli do Niego: "Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz?" 39Odpowiedzia im: "Chodcie, a zobaczycie". Poszli wic i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Byo to okoo godziny dziesitej. 40Jednym z dwch, ktrzy to usyszeli od Jana i poszli za Nim, by Andrzej, brat Szymona Piotra. 41Ten spotka najpierw swego brata i rzek do niego: "Znalelimy Mesjasza" - to znaczy: Chrystusa. 42I przyprowadzi go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzek: "Ty jeste Szymon, syn Jana, ty bdziesz nazywa si Kefas" - to znaczy: Piotr.