logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

2 Krl 4

8 Pewnego dnia Elizeusz przechodzi przez Szunem. Bya tam kobieta bogata, ktra zawsze nakaniaa go do spoycia posiku. Ilekro wic przechodzi, udawa si tam, by spoy posiek. 9 Powiedziaa ona do swego ma: "Oto jestem przekonana, e witym mem Boym jest ten, ktry cigle do nas przychodzi. 10 Przygotujmy may pokj grny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego ko, st, krzeso i lamp. Kiedy przyjdzie do nas, to tam si uda". 11 Gdy wic pewnego dnia Elizeusz tam przyszed, uda si do grnego pokoju i tame pooy si do snu. 14 Mwi dalej: "Co wic mona uczyni dla niej?" Odpowiedzia Gechazi: "Niestety, ona nie ma syna, a m jej jest stary". 15 Rzek wic: "Zawoaj j!" Zawoa j i stana przed wejciem. 16 I powiedzia: "O tej porze za rok bdziesz piecia syna". Odpowiedziaa: "Ach, (mu Boy), panie mj! Nie oszukuj suebnicy twojej!"


Rz 6

2Jeeli umarlimy dla grzechu, jake moemy y w nim nadal? 3Czy nie wiadomo wam, e my wszyscy, ktrzymy otrzymali chrzest zanurzajcy w Chrystusa Jezusa, zostalimy zanurzeni w Jego mier? 4Zatem przez chrzest zanurzajcy nas w mier zostalimy razem z Nim pogrzebani po to, abymy i my wkroczyli w nowe ycie - jak Chrystus powsta z martwych dziki chwale Ojca. 8Ot, jeeli umarlimy razem z Chrystusem, wierzymy, e z Nim rwnie y bdziemy, 9wiedzc, e Chrystus powstawszy z martwych ju wicej nie umiera, mier nad Nim nie ma ju wadzy. 10Bo to, e umar, umar dla grzechu tylko raz, a e yje, yje dla Boga. 11Tak i wy rozumiejcie, e umarlicie dla grzechu, yjecie za dla Boga w Chrystusie Jezusie.


Mt 10

37 Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. 38 Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znale swe ycie, straci je. a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je. 40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, ktry Mnie posa. 41 Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrod proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrod sprawiedliwego otrzyma. 42 Kto poda kubek wieej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego e jest uczniem, zaprawd powiadam wam, nie utraci swojej nagrody".