logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

2 Krl 5

14 Odszed wic Naaman i zanurzy si siedem razy w Jordanie, wedug sowa ma Boego, a ciao jego na powrt stao si jak ciao maego dziecka i zosta oczyszczony. 15 Wtedy wrci do ma Boego z caym orszakiem, wszed i stan przed nim, mwic: "Oto przekonaem si, e na caej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyj dar wdzicznoci od twego sugi!" 16 On za odpowiedzia: "Na ycie Pana, przed ktrego obliczem stoj - nie wezm!" Tamten nalega na niego, aby przyj, lecz on odmwi. 17 Wtedy Naaman rzek: "Jeli ju nie [chcesz], to nieche dadz twemu sudze tyle ziemi, ile para muw unie moe, poniewa odtd twj suga nie bdzie skada ofiary caopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.


2 Tm 2

8 Pamitaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On wedug Ewangelii mojej powsta z martwych. 9 Dla niej znosz niedol a do wizw jak zoczyca; ale sowo Boe nie ulego skrpowaniu. 10 Dlatego znosz wszystko przez wzgld na wybranych, aby i oni dostpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczn chwa. 11 Nauka to zasugujca na wiar: Jeelimy bowiem z Nim wspumarli, wesp z Nim i y bdziemy. 12 Jeli trwamy w cierpliwoci, wesp z Nim te krlowa bdziemy. Jeli si bdziemy Go zapierali, to i On nas si zaprze. 13 Jeli my odmawiamy wiernoci, On wiary dochowuje, bo nie moe si zaprze siebie samego.


Lk 17

11 Zmierzajc do Jerozolimy przechodzi przez pogranicze Samarii i Galilei. 12 Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszo naprzeciw Niego dziesiciu trdowatych. Zatrzymali si z daleka 13 i gono zawoali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj si nad nami!" 14 Na ich widok rzek do nich: "Idcie, pokacie si kapanom!" A gdy szli, zostali oczyszczeni. 15 Wtedy jeden z nich widzc, e jest uzdrowiony, wrci chwalc Boga dononym gosem, 16 upad na twarz do ng Jego i dzikowa Mu. A by to Samarytanin. 17 Jezus za rzek: "Czy nie dziesiciu zostao oczyszczonych? Gdzie jest dziewiciu? 18 aden si nie znalaz, ktry by wrci i odda chwa Bogu, tylko ten cudzoziemiec". 19 Do niego za rzek: "Wsta, id, twoja wiara ci uzdrowia".