logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

2 Krn 36

14 Rwnie wszyscy naczelnicy Judy, kapani i lud, mnoyli nieprawoci, naladujc wszelkie obrzydliwoci narodw pogaskich i bezczeszczc wityni, ktr Pan powici w Jerozolimie. 15 Pan, Bg ich ojcw, bez wytchnienia wysya do nich swoich posacw, albowiem litowa si nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. 16 Oni jednak szydzili z Boych wysannikw, lekcewayli ich sowa i wymiewali si z Jego prorokw, a wzmg si gniew Pana na swj nard do tego stopnia, i nie byo ju ocalenia. 19 Spalili te [Chaldejczycy] wityni Bo i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej paace spalili ogniem i wzili si do niszczenia wszystkich kosztownych sprztw. 20 Ocala spod miecza reszt [krl] uprowadzi do Babilonu i stali si niewolnikami jego i jego synw, a do nadejcia panowania perskiego. 21 I tak si spenio sowo Paskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: "Dokd kraj nie wywie si ze swych szabatw, bdzie lea odogiem przez cay czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesit lat". 22 Aby si spenio sowo Paskie, z ust Jeremiasza, pobudzi Pan ducha Cyrusa, krla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak i obwieci on rwnie na pimie w caym pastwie swoim, co nastpuje: 23 "Tak mwi Cyrus, krl perski: Wszystkie pastwa ziemi da mi Pan, Bg niebios. I On mi rozkaza zbudowa Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeli z caego ludu Jego jest midzy wami jeszcze kto, to niech Bg jego bdzie z nim, a niech idzie!"


Ef 2

4A Bg, bdc bogaty w miosierdzie, przez wielk sw mio, jak nas umiowa, 5i to nas, umarych na skutek wystpkw, razem z Chrystusem przywrci do ycia. ask bowiem jestecie zbawieni. 6Razem te wskrzesi i razem posadzi na wyynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, 7aby w nadchodzcych wiekach przemone bogactwo Jego aski wykaza na przykadzie dobroci wzgldem nas, w Chrystusie Jezusie. 8ask bowiem jestecie zbawieni przez wiar. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 9nie z uczynkw, aby si nikt nie chlubi. 10Jestemy bowiem Jego dzieem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynw, ktre Bg z gry przygotowa, abymy je penili.


J 3

14A jak Mojesz wywyszy wa na pustyni, tak potrzeba, by wywyszono Syna Czowieczego, 15aby kady, kto w Niego wierzy, mia ycie wieczne. 16Tak bowiem Bg umiowa wiat, e Syna swego Jednorodzonego da, aby kady, kto w Niego wierzy, nie zgin, ale mia ycie wieczne. 17Albowiem Bg nie posa swego Syna na wiat po to, aby wiat potpi, ale po to, by wiat zosta przez Niego zbawiony. 18Kto wierzy w Niego, nie podlega potpieniu; a kto nie wierzy, ju zosta potpiony, bo nie uwierzy w imi Jednorodzonego Syna Boego. 19A sd polega na tym, e wiato przyszo na wiat, lecz ludzie bardziej umiowali ciemno anieli wiato: bo ze byy ich uczynki. 20Kady bowiem, kto si dopuszcza nieprawoci, nienawidzi wiata i nie zblia si do wiata, aby nie potpiono jego uczynkw. 21Kto spenia wymagania prawdy, zblia si do wiata, aby si okazao, e jego uczynki s dokonane w Bogu".