logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

2 Tm 2

1 Ty wic, moje dziecko, nabieraj mocy w asce, ktra jest w Chrystusie Jezusie, a to, 2 co usyszae ode mnie za porednictwem wielu wiadkw, przeka zasugujcym na wiar ludziom, ktrzy te bd zdolni naucza i innych. 3 We udzia w trudach i przeciwnociach jako dobry onierz Chrystusa Jezusa! 4 Nikt walczcy po oniersku nie wika si w kopoty okoo zdobycia utrzymania, eby si spodoba temu, kto go zacign. 5 Rwnie jeeli kto staje do zapasw, otrzymuje wieniec tylko [wtedy], jeeli walczy przepisowo. 6 Rolnik pracujcy w znoju pierwszy powinien korzysta z plonw. 7 Rozwaaj, co mwi, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. 8 Pamitaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! On wedug Ewangelii mojej powsta z martwych. 9 Dla niej znosz niedol a do wizw jak zoczyca; ale sowo Boe nie ulego skrpowaniu. 10 Dlatego znosz wszystko przez wzgld na wybranych, aby i oni dostpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczn chwa. 11 Nauka to zasugujca na wiar: Jeelimy bowiem z Nim wspumarli, wesp z Nim i y bdziemy. 12 Jeli trwamy w cierpliwoci, wesp z Nim te krlowa bdziemy. Jeli si bdziemy Go zapierali, to i On nas si zaprze. 13 Jeli my odmawiamy wiernoci, On wiary dochowuje, bo nie moe si zaprze siebie samego.


Mt 10

28 Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie si raczej Tego, ktry dusz i ciao moe zatraci w piekle. 29 Czy nie sprzedaj dwch wrbli za asa? A przecie aden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi. 30 U was za nawet wosy na gowie wszystkie s policzone. 31 Dlatego nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli. 32 Do kadego wic, ktry si przyzna do Mnie przed ludmi, przyznam si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie. 33 Lecz kto si Mnie zaprze przed ludmi, tego zapr si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie.