logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

2 Tm 3

10 Ty natomiast poszede ladem mojej nauki, sposobu ycia, zamierze, wiary, cierpliwoci, mioci, wytrwaoci, 11 przeladowa, cierpie, jakie mnie spotkay w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakie to przeladowania zniosem - a ze wszystkich wyrwa mnie Pan! 12 I wszystkich, ktrzy chc y zbonie w Chrystusie Jezusie, spotkaj przeladowania. 13 Tymczasem ludzie li i zwodziciele bd si dalej posuwa ku temu, co gorsze, bdzc i [innych] w bd wprowadzajc. 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego si nauczye i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo si nauczye. Od lat bowiem niemowlcych znasz Pisma wite, 15 ktre mog ci nauczy mdroci wiodcej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i poyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do ksztacenia w sprawiedliwoci - 17 aby czowiek Boy by doskonay, przysposobiony do kadego dobrego czynu.


J 14

23W odpowiedzi rzek do niego Jezus: "Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk, a Ojciec mj umiuje go, i przyjdziemy do niego, i bdziemy u niego przebywa.


Mt 25

31 Gdy Syn Czowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anioowie z Nim, wtedy zasidzie na swoim tronie penym chway. 32 I zgromadz si przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozw. 33 Owce postawi po prawej, a kozy po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie si Krl do tych po prawej stronie: "Pjdcie, bogosawieni Ojca mojego, wecie w posiadanie krlestwo, przygotowane wam od zaoenia wiata! 35 Bo byem godny, a dalicie Mi je; byem spragniony, a dalicie Mi pi; byem przybyszem, a przyjlicie Mnie; 36 byem nagi, a przyodzialicie Mnie; byem chory, a odwiedzilicie Mnie; byem w wizieniu, a przyszlicie do Mnie". 37 Wwczas zapytaj sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzielimy Ci godnym i nakarmilimy Ciebie? spragnionym i dalimy Ci pi? 38 Kiedy widzielimy Ci przybyszem i przyjlimy Ci? lub nagim i przyodzialimy Ci? 39 Kiedy widzielimy Ci chorym lub w wizieniu i przyszlimy do Ciebie?" 40 A Krl im odpowie: "Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili". 41 Wtedy odezwie si i do tych po lewej stronie: "Idcie precz ode Mnie, przeklci, w ogie wieczny, przygotowany diabu i jego anioom! 42 Bo byem godny, a nie dalicie Mi je; byem spragniony, a nie dalicie Mi pi; 43 byem przybyszem, a nie przyjlicie Mnie; byem nagi, a nie przyodzialicie Mnie; byem chory i w wizieniu, a nie odwiedzilicie Mnie." 44 Wwczas zapytaj i ci: "Panie, kiedy widzielimy Ci godnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w wizieniu, a nie usuylimy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawd, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynilicie jednemu z tych najmniejszych, tegocie i Mnie nie uczynili". 46 I pjd ci na mk wieczn, sprawiedliwi za do ycia wiecznego".