logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Am 6

1 Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na grze Samarii, ksitom pierwszego z narodw, ktrych sucha dom Izraela. 4 Le na oach z koci soniowej i wyleguj si na dywanach; jedz oni jagnita z trzody i cielta ze rodka obory. 5 Faszywie piewaj przy dwikach harfy i jak Dawid obmylaj sobie instrumenty do grania. 6 Pij czaszami wino i najlepszym olejkiem si namaszczaj, a nic si nie martwi upadkiem domu Jzefa. 7 Dlatego teraz ich poprowadz na czele wygnacw, i zniknie krzykliwe grono hulakw.


1 Tm 6

11 Ty natomiast, o czowiecze Boy, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podaj za sprawiedliwoci, pobonoci, wiar, mioci, wytrwaoci, agodnoci! 12 Walcz w dobrych zawodach o wiar, zdobd ycie wieczne: do niego zostae powoany i [o nim] zoye dobre wyznanie wobec wielu wiadkw. 13 Nakazuj w obliczu Boga, ktry oywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, ktry zoy dobre wyznanie za Poncjusza Piata - 14 aeby zachowa przykazanie nieskalane, bez zarzutu a do objawienia si naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 15 Ukae je, we waciwym czasie, bogosawiony i jedyny Wadca, Krl krlujcych i Pan panujcych, 16 jedyny, majcy niemiertelno, ktry zamieszkuje wiato niedostpn, ktrego aden z ludzi nie widzia ani nie moe zobaczy: Jemu cze i moc wiekuista! Amen.


Lk 16

19 y pewien czowiek bogaty, ktry ubiera si w purpur i bisior i dzie w dzie wietnie si bawi. 20 U bramy jego paacu lea ebrak okryty wrzodami, imieniem azarz. 21 Pragn on nasyci si odpadkami ze stou bogacza; nadto i psy przychodziy i lizay jego wrzody. 22 Umar ebrak, i anioowie zanieli go na ono Abrahama. Umar take bogacz i zosta pogrzebany. 23 Gdy w Otchani, pogrony w mkach, podnis oczy, ujrza z daleka Abrahama i azarza na jego onie. 24 I zawoa: "Ojcze Abrahamie, ulituj si nade mn i polij azarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochodzi mj jzyk, bo strasznie cierpi w tym pomieniu". 25 Lecz Abraham odrzek: "Wspomnij, synu, e za ycia otrzymae swoje dobra, a azarz przeciwnie, niedol; teraz on tu doznaje pociechy, a ty mki cierpisz. 26 A prcz tego midzy nami a wami zionie ogromna przepa, tak e nikt, choby chcia, std do was przej nie moe ani stamtd do nas si przedosta". 27 Tamten rzek: "Prosz ci wic, ojcze, polij go do domu mojego ojca! 28 Mam bowiem piciu braci: niech ich przestrzee, eby i oni nie przyszli na to miejsce mki". 29 Lecz Abraham odpar: "Maj Mojesza i Prorokw, nieche ich suchaj!" 30 "Nie, ojcze Abrahamie - odrzek tamten - lecz gdyby kto z umarych poszed do nich, to si nawrc". 31 Odpowiedzia mu: "Jeli Mojesza i Prorokw nie suchaj, to choby kto z umarych powsta, nie uwierz"".