logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Am 7

12 I rzek Amazjasz do Amosa: ""Widzcy", id, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! 13 A w Betel wicej nie prorokuj, bo jest ono krlewsk wityni i krlewsk budowl". 14 I odpowiedzia Amos Amazjaszowi: "Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem prorokw, gdy jestem pasterzem i tym, ktry nacina sykomory. 15 Od trzody bowiem wzi mnie Pan i rzek do mnie Pan: "Id, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!"


Ef 1

3Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napeni nas wszelkim bogosawiestwem duchowym na wyynach niebieskich - w Chrystusie. 4W Nim bowiem wybra nas przez zaoeniem wiata, abymy byli wici i nieskalani przed Jego obliczem. Z mioci 5przeznaczy nas dla siebie jako przybranych synw przez Jezusa Chrystusa, wedug postanowienia swej woli, 6ku chwale majestatu swej aski, ktr obdarzy nas w Umiowanym. 7W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie wystpkw, wedug bogactwa Jego aski. 8Szczodrze j na nas wyla w postaci wszelkiej mdroci i zrozumienia, 9przez to, e nam oznajmi tajemnic swej woli wedug swego postanowienia, ktre przedtem w Nim powzi 10dla dokonania peni czasw, aby wszystko na nowo zjednoczy w Chrystusie jako Gowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.


Mk 6

7Nastpnie przywoa do siebie Dwunastu i zacz rozsya ich po dwch. Da im te wadz nad duchami nieczystymi 8i przykaza im, eby nic z sob nie brali na drog prcz laski: ani chleba, ani torby, ani pienidzy w trzosie. 9"Ale idcie obuci w sanday i nie wdziewajcie dwch sukien!" 10I mwi do nich: "Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostacie tam, a stamtd wyjdziecie. 11Jeli w jakim miejscu was nie przyjm i nie bd sucha, wychodzc stamtd strznijcie proch z ng waszych na wiadectwo dla nich!" 12Oni wic wyszli i wzywali do nawrcenia. 13Wyrzucali te wiele zych duchw oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.