logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Am 8

4 Suchajcie tego wy, ktrzy gnbicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, 5 ktrzy mwicie: "Kiedy minie nw ksiyca, bymy mogli sprzedawa zboe? Kiedy szabat, bymy mogli otworzy spichlerz? A bdziemy zmniejsza ef, powiksza sykl i wag podstpnie faszowa. 6 Bdziemy kupowa biednego za srebro, a ubogiego za par sandaw i plewy pszeniczne bdziemy sprzedawa". 7 Przysig Pan na dum Jakuba: "Nie zapomn nigdy wszystkich ich uczynkw".


1 Tm 2

1 Zalecam wic przede wszystkim, by proby, modlitwy, wsplne bagania, dzikczynienia odprawiane byy za wszystkich ludzi: 2 za krlw i za wszystkich sprawujcych wadze, abymy mogli prowadzi ycie ciche i spokojne z ca pobonoci i godnoci. 3 Jest to bowiem rzecz dobra i mia w oczach Zbawiciela naszego, Boga, 4 ktry pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 5 Albowiem jeden jest Bg, jeden te porednik midzy Bogiem a ludmi, czowiek, Chrystus Jezus, 6 ktry wyda siebie samego na okup za wszystkich jako wiadectwo we waciwym czasie. 7 Ze wzgldu na nie ja zostaem ustanowiony gosicielem i apostoem - mwi prawd, nie kami - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. 8 Chc wic, by mczyni modlili si na kadym miejscu, podnoszc rce czyste, bez gniewu i sporu.


Lk 16

1 Powiedzia te do uczniw: "Pewien bogaty czowiek mia rzdc, ktrego oskarono przed nim, e trwoni jego majtek. 2 Przywoa go do siebie i rzek mu: "C to sysz o tobie? Zdaj spraw z twego zarzdu, bo ju nie bdziesz mg by rzdc". 3 Na to rzdca rzek sam do siebie: Co ja poczn, skoro mj pan pozbawia mi zarzdu? Kopa nie mog, ebra si wstydz. 4 Wiem, co uczyni, eby mi ludzie przyjli do swoich domw, gdy bd usunity z zarzdu. 5 Przywoa wic do siebie kadego z dunikw swego pana i zapyta pierwszego: "Ile jeste winien mojemu panu?" 6 Ten odpowiedzia: "Sto beczek oliwy". On mu rzek: "We swoje zobowizanie, siadaj prdko i napisz: pidziesit". 7 Nastpnie pyta drugiego: "A ty ile jeste winien?" Ten odrzek: "Sto korcy pszenicy". Mwi mu: "We swoje zobowizanie i napisz: osiemdziesit". 8 Pan pochwali nieuczciwego rzdc, e roztropnie postpi. Bo synowie tego wiata roztropniejsi s w stosunkach z ludmi podobnymi sobie ni synowie wiatoci. 9 Ja te wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaci niegodziw mamon, aby gdy [wszystko] si skoczy, przyjto was do wiecznych przybytkw. 10 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bdzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy bdzie. 11 Jeli wic w zarzdzie niegodziw mamon nie okazalicie si wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 12 Jeli w zarzdzie cudzym dobrem nie okazalicie si wierni, kto wam da wasze? 13 aden suga nie moe dwom panom suy. Gdy albo jednego bdzie nienawidzi, a drugiego miowa; albo z tamtym bdzie trzyma, a tym wzgardzi. Nie moecie suy Bogu i Mamonie".