logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ap 11

19 Potem witynia Boga w niebie si otwara, i Arka Jego Przymierza ukazaa si w Jego wityni, a nastpiy byskawice, gosy, gromy, trzsienie ziemi i wielki grad.


Ap 12

1 Potem wielki znak si ukaza na niebie: Niewiasta obleczona w soce i ksiyc pod jej stopami, a na jej gowie wieniec z gwiazd dwunastu. 3 I inny znak si ukaza na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, majcy siedem gw i dziesi rogw - a na gowach jego siedem diademw. 4 I ogon jego zmiata trzeci cz gwiazd nieba: i rzuci je na ziemi. I stan Smok przed majc rodzi Niewiast, aeby skoro porodzi, pore jej dzieci. 5 I porodzia Syna - Mczyzn, ktry wszystkie narody bdzie pas rzg elazn. I zostao porwane jej Dzieci do Boga i do Jego tronu. 6 A Niewiasta zbiega na pustyni, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby j tam ywiono przez tysic dwiecie szedziesit dni. 10 I usyszaem donony gos mwicy w niebie: "Teraz nastao zbawienie, potga i krlowanie Boga naszego i wadza Jego Pomazaca, bo oskaryciel braci naszych zosta strcony, ten, co dniem i noc oskara ich przed Bogiem naszym.


1 Kor 15

20Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwsta jako pierwszy spord tych, co pomarli. 21Poniewa bowiem przez czowieka [przysza] mier, przez czowieka te [dokona si] zmartwychwstanie. 22I jak w Adamie wszyscy umieraj, tak te w Chrystusie wszyscy bd oywieni, 23lecz kady wedug wasnej kolejnoci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co nale do Chrystusa, w czasie Jego przyjcia. 24Wreszcie nastpi koniec, gdy przekae krlowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk Zwierzchno, Wadz i Moc. 25Trzeba bowiem, aeby krlowa, a pooy wszystkich nieprzyjaci pod swoje stopy. 26Jako ostatni wrg, zostanie pokonana mier.


Lk 1

39 W tym czasie Maryja wybraa si i posza z popiechem w gry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Wesza do domu Zachariasza i pozdrowia Elbiet. 41 Gdy Elbieta usyszaa pozdrowienie Maryi, poruszyo si dziecitko w jej onie, a Duch wity napeni Elbiet. 42 Wydaa ona okrzyk i powiedziaa: "Bogosawiona jeste midzy niewiastami i bogosawiony jest owoc Twojego ona. 43 A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro gos Twego pozdrowienia zabrzmia w moich uszach, poruszyo si z radoci dziecitko w moim onie. 45 Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana". 46 Wtedy Maryja rzeka: "Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje si duch mj w Bogu, moim Zbawcy. 48 Bo wejrza na unienie Suebnicy swojej. Oto bowiem bogosawi mnie bd odtd wszystkie pokolenia, 49 gdy wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny. wite jest Jego imi - 50 a swoje miosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co si Go boj. 51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pysznicych si zamysami serc swoich. 52 Strca wadcw z tronu, a wywysza pokornych. 53 Godnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 54 Uj si za sug swoim, Izraelem, pomny na miosierdzie swoje - 55 jak przyobieca naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki". 56 Maryja pozostaa u niej okoo trzech miesicy; potem wrcia do domu.