logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ap 21

9 I przyszed jeden z siedmiu aniow, co trzymaj siedem czasz penych siedmiu plag ostatecznych, i tak si do mnie odezwa: "Chod, uka ci Oblubienic, Maonk Baranka". 10 I unis mnie w zachwyceniu na gr wielk i wynios, i ukaza mi Miasto wite - Jeruzalem, zstpujce z nieba od Boga, 11 majce chwa Boga. rdo jego wiata podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystoci krysztau: 12 Miao ono mur wielki a wysoki, miao dwanacie bram, a na bramach - dwunastu aniow i wypisane imiona, ktre s imionami dwunastu pokole synw Izraela. 13 Od wschodu trzy bramy i od pnocy trzy bramy, i od poudnia trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 14 A mur Miasta ma dwanacie warstw fundamentu, a na nich dwanacie imion dwunastu Apostow Baranka.


J 1

45Filip spotka Natanaela i powiedzia do niego: "Znalelimy Tego, o ktrym pisa Mojesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Jzefa z Nazaretu". 46Rzek do niego Natanael: "Czy moe by co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedzia mu Filip: "Chod i zobacz!" 47Jezus ujrza, jak Natanael zblia si do Niego, i powiedzia o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w ktrym nie ma podstpu". 48Powiedzia do Niego Natanael: "Skd mnie znasz?" Odrzek mu Jezus: "Widziaem ci, zanim ci zawoa Filip, gdy bye pod drzewem figowym". 49Odpowiedzia Mu Natanael: "Rabbi, Ty jeste Synem Boym, Ty jeste Krlem Izraela!" 50Odpar mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, e powiedziaem ci: Widziaem ci pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze wicej ni to". 51Potem powiedzia do niego: "Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniow Boych wstpujcych i zstpujcych na Syna Czowieczego".