logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ap 7

2 I ujrzaem innego anioa, wstpujcego od wschodu soca, majcego piecz Boga ywego. Zawoa on dononym gosem do czterech aniow, ktrym dano moc wyrzdzi szkod ziemi i morzu: 3 "Nie wyrzdzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, a opiecztujemy na czoach sugi Boga naszego". 4 I usyszaem liczb opiecztowanych: sto czterdzieci cztery tysice opiecztowanych ze wszystkich pokole synw Izraela: 9 Potem ujrzaem: a oto wielki tum, ktrego nie mg nikt policzy, z kadego narodu i wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i przed Barankiem. Odziani s w biae szaty, a w rku ich palmy. 10 I gosem dononym tak woaj: "Zbawienie u Boga naszego, Zasiadajcego na tronie i u Baranka". 11 A wszyscy anioowie stanli wok tronu i Starcw, i czworga Zwierzt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokon oddali Bogu, 12 mwic: "Amen. Bogosawiestwo i chwaa, i mdro, i dzikczynienie, i cze, i moc, i potga Bogu naszemu na wieki wiekw! Amen". 13 A jeden ze Starcw odezwa si do mnie tymi sowami: "Ci przyodziani w biae szaty kim s i skd przybyli?" 14 I powiedziaem do niego: "Panie, ty wiesz". I rzek do mnie: "To ci, ktrzy przychodz z wielkiego ucisku i opukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.


1 J 3

1 Popatrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec: zostalimy nazwani dziemi Boymi: i rzeczywicie nimi jestemy. wiat za dlatego nas nie zna, e nie pozna Jego. 2 Umiowani, obecnie jestemy dziemi Boymi, ale jeszcze si nie ujawnio, czym bdziemy. Wiemy, e gdy si objawi, bdziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 3 Kady za, kto pokada w Nim t nadziej, uwica si podobnie jak On jest wity.


Mt 5

1 Jezus, widzc tumy, wyszed na gr. A gdy usiad, przystpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzy swoje usta i naucza ich tymi sowami: 3 "Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie. 4 Bogosawieni, ktrzy si smuc, albowiem oni bd pocieszeni. 5 Bogosawieni cisi, albowiem oni na wasno posid ziemi. 6 Bogosawieni, ktrzy akn i pragn sprawiedliwoci, albowiem oni bd nasyceni. 7 Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi. 8 Bogosawieni czystego serca, albowiem oni Boga oglda bd. 9 Bogosawieni, ktrzy wprowadzaj pokj, albowiem oni bd nazwani synami Boymi. 10 Bogosawieni, ktrzy cierpi przeladowanie dla sprawiedliwoci, albowiem do nich naley krlestwo niebieskie. 11 Bogosawieni jestecie, gdy [ludzie] wam urgaj i przeladuj was, i gdy z mego powodu mwi kamliwie wszystko ze na was. 12 Cieszcie si i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem przeladowali prorokw, ktrzy byli przed wami.