logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ba 5

1 Z, Jeruzalem, szat smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniae szaty chway, dane ci na zawsze przez Pana. 2 Oblecz si paszczem sprawiedliwoci, pochodzcej od Boga, w na gow sw koron chway Przedwiecznego! 3 Albowiem Bg chce pokaza wspaniao twoj wszystkiemu, co jest pod niebem. 4 Imi twe u Boga na wieki bdzie nazwane: "Pokj sprawiedliwoci i chwaa pobonoci!" 5 Podnie si, Jeruzalem! Sta na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschd, zobacz twe dzieci, zgromadzone na sowo witego od wschodu soca a do zachodu, rozradowane, e Bg o nich pamita. 6 Wyszli od ciebie pieszo, pdzeni przez wrogw, a Bg przyprowadzi ich niesionych z chwa, jakby na tronie krlewskim. 7 Albowiem postanowi Bg zniy kad gr wysok, pagrki odwieczne, doy zasypa do zrwnania z ziemi, aby bezpiecznie mg kroczy Izrael w chwale Pana. 8 Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnce ocienia bd Izraela. 9 Z radoci bowiem poprowadzi Bg Izraela do wiata swej chway z waciw sobie sprawiedliwoci i miosierdziem. Odpis listu, wysanego przez Jeremiasza do tych, ktrzy jako niewolnicy mieli by uprowadzeni przez krla babiloskiego do Babilonu, by im oznajmi, co mu Bg poleci.


Flp 1

4zawsze w kadej modlitwie, zanoszc j z radoci za was wszystkich - 5z powodu waszego udziau w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia a do chwili obecnej. 6Mam wanie ufno, e Ten, ktry zapocztkowa w was dobre dzieo, dokoczy go do dnia Chrystusa Jezusa. 8Albowiem Bg jest mi wiadkiem, jak gorco tskni za wami wszystkimi [oywiony] mioci Chrystusa Jezusa. 9A modl si o to, aby mio wasza doskonalia si coraz bardziej i bardziej w gbszym poznaniu i wszelkim wyczuciu 10dla oceny tego, co lepsze, abycie byli czyci i bez zarzutu na dzie Chrystusa, 11napenieni plonem sprawiedliwoci, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.


Lk 3

1 Byo to w pitnastym roku rzdw Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piat by namiestnikiem Judei, Herod tetrarch Galilei, brat jego Filip tetrarch Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarch Abileny; 2 za najwyszych kapanw Annasza i Kajfasza skierowane zostao sowo Boe do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 3 Obchodzi wic ca okolic nad Jordanem i gosi chrzest nawrcenia dla odpuszczenia grzechw, 4 jak jest napisane w ksidze mw proroka Izajasza: Gos woajcego na pustyni: Przygotujcie drog Panu, prostujcie cieki dla Niego! Kada dolina niech bdzie wypeniona, 5 kada gra i pagrek zrwnane, drogi krte niech si stan prostymi, a wyboiste drogami gadkimi! 6 I wszyscy ludzie ujrz zbawienie Boe.