logo
Czwartek, 09 grudnia 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dn 12

1 W owych czasach wystpi Micha, wielki ksi, ktry jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastpi okres ucisku, jakiego nie byo, odkd narody powstay, a do chwili obecnej. W tym czasie nard twj dostpi zbawienia: ci wszyscy, ktrzy zapisani s w ksidze. 2 Wielu za, co posnli w prochu ziemi, zbudzi si: jedni do wiecznego ycia, drudzy ku habie, ku wiecznej odrazie. 3 Mdrzy bd wieci jak blask sklepienia, a ci, ktrzy nauczyli wielu sprawiedliwoci, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.


Hbr 10

11 Wprawdzie kady kapan staje codziennie do wykonywania swej suby, wiele razy te same skadajc ofiary, ktre adn miar nie mog zgadzi grzechw. 12 Ten przeciwnie, zoywszy raz na zawsze jedn ofiar za grzechy, zasiad po prawicy Boga, 13 oczekujc tylko, a nieprzyjaciele Jego stan si podnkiem ng Jego. 14 Jedn bowiem ofiar udoskonali na wieki tych, ktrzy s uwicani. 18 Gdzie za jest ich odpuszczenie, tam ju wicej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.


Mk 13

24W owe dni, po tym ucisku, soce si zami i ksiyc nie da swego blasku. 25Gwiazdy bd pada z nieba i moce na niebie zostan wstrznite. 26Wwczas ujrz Syna Czowieczego, przychodzcego w obokach z wielk moc i chwa. 27Wtedy pole On aniow i zbierze swoich wybranych z czterech stron wiata, od kraca ziemi a do szczytu nieba. 28A od drzewa figowego uczcie si przez podobiestwo! Kiedy ju jego ga nabiera sokw i wypuszcza licie, poznajecie, e blisko jest lato. 29Tak i wy, gdy ujrzycie, e to si dzieje, wiedzcie, e blisko jest, we drzwiach. 30Zaprawd, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a si to wszystko stanie. 31Niebo i ziemia przemin, ale sowa moje nie przemin. 32Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani anioowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.