logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dn 7

9 Patrzaem, a postawiono trony, a Przedwieczny zaj miejsce. Szata Jego bya biaa jak nieg, a wosy Jego gowy jakby z czystej weny. Tron Jego by z ognistych pomieni, jego koa - poncy ogie. 10 Strumie ognia si rozlewa i wypywa od Niego. Tysic tysicy suyo Mu, a dziesi tysicy po dziesi tysicy stao przed Nim. Sd zasiad i otwarto ksigi. 13 Patrzaem w nocnych widzeniach: a oto na obokach nieba przybywa jakby Syn Czowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzaj Go przed Niego. 14 Powierzono Mu panowanie, chwa i wadz krlewsk, a suyy Mu wszystkie narody, ludy i jzyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, ktre nie przeminie, a Jego krlestwo nie ulegnie zagadzie.


2 P 1

16 Nie za wymylonymi bowiem mitami postpowalimy wtedy, gdy dalimy wam pozna moc i przyjcie Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczalimy] jako naoczni wiadkowie Jego wielkoci. 17 Otrzyma bowiem od Boga Ojca cze i chwa, gdy taki oto gos Go doszed od wspaniaego Majestatu: To jest mj Syn umiowany, w ktrym mam upodobanie. 18 I syszelimy, jak ten gos doszed z nieba, kiedy z Nim razem bylimy na grze witej. 19 Mamy jednak mocniejsz, prorock mow, a dobrze zrobicie, jeeli bdziecie przy niej trwali jak przy lampie, ktra wieci w ciemnym miejscu, a dzie zawita, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.


Mk 9

2Po szeciu dniach Jezus wzi z sob Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadzi ich samych osobno na gr wysok. Tam przemieni si wobec nich. 3Jego odzienie stao si lnico biae tak, jak aden folusznik na ziemi wybieli nie zdoa. 4I ukaza si im Eliasz z Mojeszem, ktrzy rozmawiali z Jezusem. 5Wtedy Piotr rzek do Jezusa: "Rabbi, dobrze, e tu jestemy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojesza i jeden dla Eliasza". 6Nie wiedzia bowiem, co naley mwi, tak byli przestraszeni. 7I zjawi si obok, osaniajcy ich, a z oboku odezwa si gos: "To jest mj Syn umiowany, Jego suchajcie!". 8I zaraz potem, gdy si rozejrzeli, nikogo ju nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 9A gdy schodzili z gry, przykaza im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Czowieczy nie powstanie z martwych. 10Zachowali to polecenie, rozprawiajc tylko midzy sob, co znaczy "powsta z martwych".