logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 1

1Pierwsz Ksig napisaem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czyni i czego naucza od pocztku 2a do dnia, w ktrym udzieli przez Ducha witego polece Apostoom, ktrych sobie wybra, a potem zosta wzity do nieba. 3Im te po swojej mce da wiele dowodw, e yje: ukazywa si im przez czterdzieci dni i mwi o krlestwie Boym. 4A podczas wsplnego posiku kaza im nie odchodzi z Jerozolimy, ale oczekiwa obietnicy Ojca: "Syszelicie o niej ode Mnie - [mwi] - 5Jan chrzci wod, ale wy wkrtce zostaniecie ochrzczeni Duchem witym". 6Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrcisz krlestwo Izraela?" 7Odpowiedzia im: "Nie wasza to rzecz zna czasy i chwile, ktre Ojciec ustali swoj wadz, 8ale gdy Duch wity zstpi na was, otrzymacie Jego moc i bdziecie moimi wiadkami w Jerozolimie i w caej Judei, i w Samarii, i a po krace ziemi". 9Po tych sowach unis si w ich obecnoci w gr i obok zabra Go im sprzed oczu. 10Kiedy uporczywie wpatrywali si w Niego, jak wstpowa do nieba, przystpili do nich dwaj mowie w biaych szatach. 11I rzekli: "Mowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie si w niebo? Ten Jezus, wzity od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzielicie Go wstpujcego do nieba".


Ef 1

17[Prosz w nich], aby Bg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chway, da wam ducha mdroci i objawienia w gbszym poznaniu Jego samego. 18[Niech da] wam wiate oczy serca tak, bycie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powoania, czym bogactwo chway Jego dziedzictwa wrd witych 19i czym przemony ogrom Jego mocy wzgldem nas wierzcych - na podstawie dziaania Jego potgi i siy. 20Wykaza On je, gdy wskrzesi Go z martwych i posadzi po swojej prawicy na wyynach niebieskich, 21ponad wszelk Zwierzchnoci i Wadz, i Moc, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszym. 22I wszystko podda pod Jego stopy, a Jego samego ustanowi nade wszystko Gow dla Kocioa, 23ktry jest Jego Ciaem, Peni Tego, ktry napenia wszystko wszelkimi sposobami.


Mt 28

16 Jedenastu za uczniw udao si do Galilei na gr, tam gdzie Jezus im poleci. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokon. Niektrzy jednak wtpili. 18 Wtedy Jezus podszed do nich i przemwi tymi sowami: "Dana Mi jest wszelka wadza w niebie i na ziemi. 19 Idcie wic i nauczajcie wszystkie narody, udzielajc im chrztu w imi Ojca i Syna, i Ducha witego. 20 Uczcie je zachowywa wszystko, co wam przykazaem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do skoczenia wiata".