logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 10

25A kiedy Piotr wchodzi, Korneliusz wyszed mu na spotkanie, pad mu do ng i odda mu pokon. 26Piotr podnis go ze sowami: "Wsta, ja te jestem czowiekiem". 34Wtedy Piotr przemwi w duszym wywodzie: "Przekonuj si, e Bg naprawd nie ma wzgldu na osoby. 35Ale w kadym narodzie miy jest Mu ten, kto si Go boi i postpuje sprawiedliwie. 44Kiedy Piotr jeszcze mwi o tym, Duch wity zstpi na wszystkich, ktrzy suchali nauki. 45I zdumieli si wierni pochodzenia ydowskiego, ktrzy przybyli z Piotrem, e dar Ducha witego wylany zosta take na pogan. 46Syszeli bowiem, e mwi jzykami i wielbi Boga. 47Wtedy odezwa si Piotr: "Kt moe odmwi chrztu tym, ktrzy otrzymali Ducha witego tak samo jak my?" 48I rozkaza ochrzci ich w imi Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawi [u nich] jeszcze kilka dni.


1 J 4

7 Umiowani, miujmy si wzajemnie, poniewa mio jest z Boga, a kady, kto miuje, narodzi si z Boga i zna Boga. 8 Kto nie miuje, nie zna Boga, bo Bg jest mioci. 9 W tym objawia si mio Boga ku nam, e zesa Syna swego Jednorodzonego na wiat, abymy ycie mieli dziki Niemu. 10 W tym przejawia si mio, e nie my umiowalimy Boga, ale e On sam nas umiowa i posa Syna swojego jako ofiar przebagaln za nasze grzechy.


J 15

9Jak Mnie umiowa Ojciec, tak i Ja was umiowaem. Wytrwajcie w mioci mojej! 10Jeli bdziecie zachowywa moje przykazania, bdziecie trwa w mioci mojej, tak jak Ja zachowaem przykazania Ojca mego i trwam w Jego mioci. 11To wam powiedziaem, aby rado moja w was bya i aby rado wasza bya pena. 12To jest moje przykazanie, abycie si wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem. 13Nikt nie ma wikszej mioci od tej, gdy kto ycie swoje oddaje za przyjaci swoich. 14Wy jestecie przyjacimi moimi, jeeli czynicie to, co wam przykazuj. 15Ju was nie nazywam sugami, bo suga nie wie, co czyni pan jego, ale nazwaem was przyjacimi, albowiem oznajmiem wam wszystko, co usyszaem od Ojca mego. 16Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abycie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa - aby wszystko da wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi moje. 17To wam przykazuj, abycie si wzajemnie miowali.