logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 10

34Wtedy Piotr przemwi w duszym wywodzie: "Przekonuj si, e Bg naprawd nie ma wzgldu na osoby. 37Wiecie, co si dziao w caej Judei, poczwszy od Galilei, po chrzcie, ktry gosi Jan. 38Znacie spraw Jezusa z Nazaretu, ktrego Bg namaci Duchem witym i moc. Dlatego e Bg by z Nim, przeszed On dobrze czynic i uzdrawiajc wszystkich, ktrzy byli pod wadz diaba. 39A my jestemy wiadkami wszystkiego, co zdziaa w ziemi ydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. 40Bg wskrzesi Go trzeciego dnia i pozwoli Mu ukaza si 41nie caemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na wiadkw, ktrzymy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. 42On nam rozkaza ogosi ludowi i da wiadectwo, e Bg ustanowi Go sdzi ywych i umarych. 43Wszyscy prorocy wiadcz o tym, e kady, kto w Niego wierzy, przez Jego imi otrzymuje odpuszczenie grzechw".


Kol 3

1 Jelicie wic razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w grze, gdzie przebywa Chrystus zasiadajc po prawicy Boga. 2 Dcie do tego, co w grze, nie do tego, co na ziemi. 3 Umarlicie bowiem i wasze ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 4 Gdy si ukae Chrystus, nasze ycie, wtedy i wy razem z Nim ukaecie si w chwale.


J 20

1A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze byo ciemno, Maria Magdalena udaa si do grobu i zobaczya kamie odsunity od grobu. 2Pobiega wic i przybya do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, ktrego Jezus kocha, i rzeka do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go pooono". 3Wyszed wic Piotr i w drugi ucze i szli do grobu. 4Biegli oni obydwaj razem, lecz w drugi ucze wyprzedzi Piotra i przyby pierwszy do grobu. 5A kiedy si nachyli, zobaczy lece ptna, jednake nie wszed do rodka. 6Nadszed potem take Szymon Piotr, idcy za nim. Wszed on do wntrza grobu i ujrza lece ptna 7oraz chust, ktra bya na Jego gowie, lec nie razem z ptnami, ale oddzielnie zwinit na jednym miejscu. 8Wtedy wszed do wntrza take i w drugi ucze, ktry przyby pierwszy do grobu. Ujrza i uwierzy. 9Dotd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [ktre mwi], e On ma powsta z martwych.