logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 13

14Oni za przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzie sobotni do synagogi i usiedli. 43A po zakoczeniu zebrania, wielu ydw i pobonych prozelitw towarzyszyo Pawowi i Barnabie, ktrzy w rozmowie starali si zachci ich do wytrwania w asce Boga. 44W nastpny szabat zebrao si niemal cae miasto, aby sucha sowa Boego. 45Gdy ydzi zobaczyli tumy, ogarna ich zazdro, i blunic sprzeciwiali si temu, co mwi Pawe. 46Wtedy Pawe i Barnaba powiedzieli odwanie: "Naleao gosi sowo Boe najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie si za niegodnych ycia wiecznego, zwracamy si do pogan. 47Tak bowiem nakaza nam Pan: Ustanowiem Ci wiatoci dla pogan, aby by zbawieniem a po krace ziemi". 48Poganie syszc to radowali si i wielbili sowo Paskie, a wszyscy, przeznaczeni do ycia wiecznego, uwierzyli. 49Sowo Paskie rozszerzao si po caym kraju. 50Ale ydzi podburzyli pobone a wpywowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili przeladowanie Pawa i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. 51A oni otrzsnwszy na nich py z ng, przyszli do Ikonium, 52a uczniw napeniao wesele i Duch wity.


Ap 7

9 Potem ujrzaem: a oto wielki tum, ktrego nie mg nikt policzy, z kadego narodu i wszystkich pokole, ludw i jzykw, stojcy przed tronem i przed Barankiem. Odziani s w biae szaty, a w rku ich palmy. 14 I powiedziaem do niego: "Panie, ty wiesz". I rzek do mnie: "To ci, ktrzy przychodz z wielkiego ucisku i opukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 15 Dlatego s przed tronem Boga i w Jego wityni cze Mu oddaj we dnie i w nocy. A Zasiadajcy na tronie rozcignie namiot nad nimi. 16 Nie bd ju akn ani nie bd ju pragn, i nie porazi ich soce ani aden upa, 17 bo pa ich bdzie Baranek, ktry jest porodku tronu, i poprowadzi ich do rde wd ycia: i kad z otrze Bg z ich oczu".


J 10

27Moje owce suchaj mego gosu, a Ja znam je. Id one za Mn 28i Ja daj im ycie wieczne. Nie zgin one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rki. 29Ojciec mj, ktry Mi je da, jest wikszy od wszystkich. I nikt nie moe ich wyrwa z rki mego Ojca. 30Ja i Ojciec jedno jestemy".