logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 13

46Wtedy Pawe i Barnaba powiedzieli odwanie: "Naleao gosi sowo Boe najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie si za niegodnych ycia wiecznego, zwracamy si do pogan. 47Tak bowiem nakaza nam Pan: Ustanowiem Ci wiatoci dla pogan, aby by zbawieniem a po krace ziemi". 48Poganie syszc to radowali si i wielbili sowo Paskie, a wszyscy, przeznaczeni do ycia wiecznego, uwierzyli. 49Sowo Paskie rozszerzao si po caym kraju.


Lk 10

1 Nastpnie wyznaczy Pan jeszcze innych siedemdziesiciu dwch i wysa ich po dwch przed sob do kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierza. 2 Powiedzia te do nich: "niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao; procie wic Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo. 3 Idcie, oto was posyam jak owce midzy wilki. 4 Nie nocie z sob trzosa ani torby, ani sandaw; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! 5 Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! 6 Jeli tam mieszka czowiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; jeli nie, powrci do was. 7 W tym samym domu zostacie, jedzc i pijc, co maj: bo zasuguje robotnik na swoj zapat. Nie przechodcie z domu do domu. 8 Jeli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm was, jedzcie, co wam podadz; 9 uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s, i mwcie im: Przybliyo si do was krlestwo Boe.