logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 14

21W tym miecie gosili Ewangeli i pozyskali wielu uczniw, po czym wrcili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, 22Umacniajc dusze uczniw, zachcajc do wytrwania w wierze, bo przez wiele uciskw trzeba nam wej do krlestwa Boego. 23Kiedy w kadym Kociele wrd modlitw i postw ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w ktrego uwierzyli. 24Potem przeszli przez Pizydi i przybyli do Pamfilii. 25Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, 26a std odpynli do Antiochii, gdzie za ask Bo zostali przeznaczeni do dziea, ktre wykonali. 27Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Koci, opowiedzieli, jak wiele Bg przez nich zdziaa i jak otworzy poganom podwoje wiary.


Ap 21

1 I ujrzaem niebo nowe i ziemi now, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminy, i morza ju nie ma. 2 I Miasto wite - Jeruzalem Nowe ujrzaem zstpujce z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego ma. 3 I usyszaem donony gos mwicy od tronu: "Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bd oni Jego ludem, a On bdzie "BOGIEM Z NIMI". 4 I otrze z ich oczu wszelk z, a mierci ju odtd nie bdzie. Ani aoby, ni krzyku, ni trudu ju [odtd] nie bdzie, bo pierwsze rzeczy przeminy". 5 I rzek Zasiadajcy na tronie: "Oto czyni wszystko nowe". I mwi: "Napisz: Sowa te wiarygodne s i prawdziwe".


J 13

31Po jego wyjciu rzek Jezus: "Syn Czowieczy zosta teraz otoczony chwa, a w Nim Bg zosta chwa otoczony. 32Jeeli Bg zosta w Nim otoczony chwa, to i Bg Go otoczy chwa w sobie samym, i to zaraz Go chwa otoczy. 33Dzieci, jeszcze krtko jestem z wami. Bdziecie Mnie szuka, ale - jak to ydom powiedziaem, tak i teraz wam mwi - dokd Ja id, wy pj nie moecie. 34Przykazanie nowe daj wam, abycie si wzajemnie miowali tak, jak Ja was umiowaem; ebycie i wy tak si miowali wzajemnie. 35Po tym wszyscy poznaj, ecie uczniami moimi, jeli bdziecie si wzajemnie miowali".