logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 15

1Niektrzy przybysze z Judei nauczali braci: "Jeeli si nie poddacie obrzezaniu wedug zwyczaju Mojeszowego, nie moecie by zbawieni". 2Kiedy doszo do niemaych sporw i zatargw midzy nimi a Pawem i Barnab, postanowiono, e Pawe i Barnaba, i jeszcze kilku spord nich uda si w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostow i starszych. 22Wtedy Apostoowie i starsi wraz z caym Kocioem postanowili wybra ludzi przodujcych wrd braci: Jud, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysa do Antiochii razem z Barnab i Pawem. 23Posali przez nich pismo tej treci: "Apostoowie i starsi bracia przesyaj pozdrowienie braciom pogaskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 24Poniewa dowiedzielimy si, e niektrzy bez naszego upowanienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejc zamt w waszych duszach, 25postanowilimy jednomylnie wybra mw i wysa razem z naszymi drogimi: Barnab i Pawem, 26ktrzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa powicili swe ycie. 27Wysyamy wic Jud i Sylasa, ktrzy powtrz wam ustnie to samo. 28Postanowilimy bowiem, Duch wity i my, nie nakada na was adnego ciaru oprcz tego, co konieczne. 29Powstrzymajcie si od ofiar skadanych bokom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierzdu. Dobrze uczynicie, jeeli powstrzymacie si od tego. Bywajcie zdrowi!"


Ap 21

10 I unis mnie w zachwyceniu na gr wielk i wynios, i ukaza mi Miasto wite - Jeruzalem, zstpujce z nieba od Boga, 11 majce chwa Boga. rdo jego wiata podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystoci krysztau: 12 Miao ono mur wielki a wysoki, miao dwanacie bram, a na bramach - dwunastu aniow i wypisane imiona, ktre s imionami dwunastu pokole synw Izraela. 13 Od wschodu trzy bramy i od pnocy trzy bramy, i od poudnia trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. 14 A mur Miasta ma dwanacie warstw fundamentu, a na nich dwanacie imion dwunastu Apostow Baranka. 22 A wityni w nim nie dojrzaem: bo jego wityni jest Pan Bg wszechmogcy oraz Baranek. 23 I Miastu nie trzeba soca ni ksiyca, by mu wieciy, bo chwaa Boga je owietlia, a jego lamp - Baranek.


J 14

23W odpowiedzi rzek do niego Jezus: "Jeli Mnie kto miuje, bdzie zachowywa moj nauk, a Ojciec mj umiuje go, i przyjdziemy do niego, i bdziemy u niego przebywa. 24Kto Mnie nie miuje, ten nie zachowuje sw moich. A nauka, ktr syszycie, nie jest moja, ale Tego, ktry Mnie posa, Ojca. 25To wam powiedziaem przebywajc wrd was. 26A Pocieszyciel, Duch wity, ktrego Ojciec pole w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziaem. 27Pokj zostawiam wam, pokj mj daj wam. Nie tak jak daje wiat, Ja wam daj. Niech si nie trwoy serce wasze ani si lka! 28Syszelicie, e wam powiedziaem: Odchodz i przyjd znw do was. Gdybycie Mnie miowali, rozradowalibycie si, e id do Ojca, bo Ojciec wikszy jest ode Mnie. 29A teraz powiedziaem wam o tym, zanim to nastpi, abycie uwierzyli, gdy si to stanie.