logo
Sobota, 21 maja 2022
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 2

1Kiedy nadszed wreszcie dzie Pidziesitnicy, znajdowali si wszyscy razem na tym samym miejscu. 2Nagle da si sysze z nieba szum, jakby uderzenie gwatownego wiatru, i napeni cay dom, w ktrym przebywali. 3Ukazay si im te jzyki jakby z ognia, ktre si rozdzieliy, i na kadym z nich spocz jeden. 4I wszyscy zostali napenieni Duchem witym, i zaczli mwi obcymi jzykami, tak jak im Duch pozwala mwi. 5Przebywali wtedy w Jerozolimie poboni ydzi ze wszystkich narodw pod socem. 6Kiedy wic powsta w szum, zbiegli si tumnie i zdumieli, bo kady sysza, jak przemawiali w jego wasnym jzyku. 7"Czy ci wszyscy, ktrzy przemawiaj, nie s Galilejczykami?" - mwili peni zdumienia i podziwu. 8"Jake wic kady z nas syszy swj wasny jzyk ojczysty? - 9Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkacy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych czci Libii, ktre le blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11ydzi oraz prozelici, Kreteczycy i Arabowie - syszymy ich goszcych w naszych jzykach wielkie dziea Boe".


1 Kor 12

3Ot zapewniam was, e nikt, pozostajc pod natchnieniem Ducha Boego, nie moe mwi: "Niech Jezus bdzie przeklty!". Nikt te nie moe powiedzie bez pomocy Ducha witego: "Panem jest Jezus". 4Rne s dary aski, lecz ten sam Duch; 5rne te s rodzaje posugiwania, ale jeden Pan; 6rne s wreszcie dziaania, lecz ten sam Bg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 7Wszystkim za objawia si Duch dla [wsplnego] dobra. 12Podobnie jak jedno jest ciao, cho skada si z wielu czonkw, a wszystkie czonki ciaa, mimo i s liczne, stanowi jedno ciao, tak te jest i z Chrystusem. 13Wszyscymy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowi] jedno Ciao: czy to ydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscymy te zostali napojeni jednym Duchem.


J 20

19Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi byy zamknite z obawy przed ydami, przyszed Jezus, stan porodku i rzek do nich: "Pokj wam!" 20A to powiedziawszy, pokaza im rce i bok. Uradowali si zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21A Jezus znowu rzek do nich: "Pokj wam! Jak Ojciec Mnie posa, tak i Ja was posyam". 22Po tych sowach tchn na nich i powiedzia im: "Wemijcie Ducha witego! 23Ktrym odpucicie grzechy, s im odpuszczone, a ktrym zatrzymacie, s im zatrzymane".