logo
Sobota, 24 lipca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 2

42Trwali oni w nauce Apostow i we wsplnocie, w amaniu chleba i w modlitwach. 43Boja ogarniaa kadego, gdy Apostoowie czynili wiele znakw i cudw. 44Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wsplne. 45Sprzedawali majtki i dobra i rozdzielali je kademu wedug potrzeby. 46Codziennie trwali jednomylnie w wityni, a amic chleb po domach, przyjmowali posiek z radoci i prostot serca. 47Wielbili Boga, a cay lud odnosi si do nich yczliwie. Pan za przymnaa im codziennie tych, ktrzy dostpowali zbawienia.


1 P 1

3 Niech bdzie bogosawiony Bg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodzi nas do ywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewidncego, ktre jest zachowane dla was w niebie. 5 Wy bowiem jestecie przez wiar strzeeni moc Bo dla zbawienia, gotowego objawi si w czasie ostatecznym. 6 Dlatego radujcie si, cho teraz musicie dozna troch smutku z powodu rnorodnych dowiadcze. 7 Przez to warto waszej wiary okae si o wiele cenniejsza od zniszczalnego zota, ktre przecie prbuje si w ogniu, na saw, chwa i cze przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 8 Wy, cho nie widzielicie, miujecie Go; wy w Niego teraz, cho nie widzicie, przecie wierzycie, a ucieszycie si radoci niewymown i pen chway 9 wtedy, gdy osigniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.


J 20

19Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi byy zamknite z obawy przed ydami, przyszed Jezus, stan porodku i rzek do nich: "Pokj wam!" 20A to powiedziawszy, pokaza im rce i bok. Uradowali si zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21A Jezus znowu rzek do nich: "Pokj wam! Jak Ojciec Mnie posa, tak i Ja was posyam". 22Po tych sowach tchn na nich i powiedzia im: "Wemijcie Ducha witego! 23Ktrym odpucicie grzechy, s im odpuszczone, a ktrym zatrzymacie, s im zatrzymane". 24Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by razem z nimi, kiedy przyszed Jezus. 25Inni wic uczniowie mwili do niego: "Widzielimy Pana!" Ale on rzek do nich: "Jeeli na rkach Jego nie zobacz ladu gwodzi i nie wo palca mego w miejsce gwodzi, i nie wo rki mojej do boku Jego, nie uwierz". 26A po omiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewntrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszed mimo drzwi zamknitych, stan porodku i rzek: "Pokj wam!" 27Nastpnie rzek do Tomasza: "Podnie tutaj swj palec i zobacz moje rce. Podnie rk i w [j] do mego boku, i nie bd niedowiarkiem, lecz wierzcym!" 28Tomasz Mu odpowiedzia: "Pan mj i Bg mj!" 29Powiedzia mu Jezus: "Uwierzye dlatego, poniewa Mnie ujrzae? Bogosawieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli". 30I wiele innych znakw, ktrych nie zapisano w tej ksice, uczyni Jezus wobec uczniw. 31Te za zapisano, abycie wierzyli, e Jezus jest Mesjaszem, Synem Boym, i abycie wierzc mieli ycie w imi Jego.