logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 4

8Wtedy Piotr napeniony Duchem witym powiedzia do nich: "Przeoeni ludu i starsi! 9Jeeli przesuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dziki ktremu chory czowiek uzyska zdrowie, 10to niech bdzie wiadomo wam wszystkim i caemu ludowi Izraela, e w imi Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - ktrego ukrzyowalicie, a ktrego Bg wskrzesi z martwych - e przez Niego ten czowiek stan przed wami zdrowy. 11On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujcych, tym, ktry sta si gowic wga. 12I nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, w ktrym moglibymy by zbawieni".


1 J 3

1 Popatrzcie, jak mioci obdarzy nas Ojciec: zostalimy nazwani dziemi Boymi: i rzeczywicie nimi jestemy. wiat za dlatego nas nie zna, e nie pozna Jego. 2 Umiowani, obecnie jestemy dziemi Boymi, ale jeszcze si nie ujawnio, czym bdziemy. Wiemy, e gdy si objawi, bdziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.


J 10

11Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ycie swoje za owce. 12Najemnik za i ten, kto nie jest pasterzem, ktrego owce nie s wasnoci, widzc nadchodzcego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; 13[najemnik ucieka] dlatego, e jest najemnikiem i nie zaley mu na owcach. 14Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj, 15podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. ycie moje oddaj za owce. 16Mam take inne owce, ktre nie s z tej owczarni. I te musz przyprowadzi i bd sucha gosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 17Dlatego miuje Mnie Ojciec, bo Ja ycie moje oddaj, aby je [potem] znw odzyska. 18Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaj. Mam moc je odda i mam moc je znw odzyska. Taki nakaz otrzymaem od mojego Ojca". -