logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 5

27Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapan zapyta: 28"Zakazalimy wam surowo, abycie nie nauczali w to imi, a oto napenilicie Jerozolim wasz nauk i chcecie cign na nas krew tego Czowieka?" 29"Trzeba bardziej sucha Boga ni ludzi - odpowiedzia Piotr i Apostoowie. 30Bg naszych ojcw wskrzesi Jezusa, ktrego stracilicie, zawiesiwszy na drzewie. 31Bg wywyszy Go na prawic swoj jako Wadc i Zbawiciela, aby da Izraelowi nawrcenie i odpuszczenie grzechw. 32Dajemy temu wiadectwo my wanie oraz Duch wity, ktrego Bg udzieli tym, ktrzy Mu s posuszni". 40A przywoawszy Apostow kazali ich ubiczowa i zabronili im przemawia w imi Jezusa, a potem zwolnili. 41A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli si, e stali si godni cierpie dla imienia [Jezusa].


Ap 5

11 I ujrzaem, i usyszaem gos wielu aniow dokoa tronu i Zwierzt, i Starcw, a liczba ich bya miriady miriad i tysice tysicy, 12 mwicych gosem dononym: "Baranek zabity jest godzien wzi potg i bogactwo, i mdro, i moc, i cze, i chwa, i bogosawiestwo". 13 A wszelkie stworzenie, ktre jest w niebie i na ziemi, i pod ziemi, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usyszaem, jak mwio: "Zasiadajcemu na tronie i Barankowi bogosawiestwo i cze, i chwaa, i moc, na wieki wiekw!" 14 A czworo Zwierzt mwio: "Amen". Starcy za upadli i oddali pokon.


J 21

1Potem znowu ukaza si Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukaza si w ten sposb: 2Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniw. 3Szymon Piotr powiedzia do nich: "Id owi ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z tob". Wyszli wic i wsiedli do odzi, ale tej nocy nic nie zowili. 4A gdy ranek zawita, Jezus stan na brzegu. Jednake uczniowie nie wiedzieli, e to by Jezus. 5A Jezus rzek do nich: "Dzieci, czy macie co na posiek?" Odpowiedzieli Mu: "Nie". 6On rzek do nich: "Zarzucie sie po prawej stronie odzi, a znajdziecie". Zarzucili wic i z powodu mnstwa ryb nie mogli jej wycign. 7Powiedzia wic do Piotra w ucze, ktrego Jezus miowa: "To jest Pan!" Szymon Piotr usyszawszy, e to jest Pan, przywdzia na siebie wierzchni szat - by bowiem prawie nagi - i rzuci si w morze. 8Reszta uczniw dobia odzi, cignc za sob sie z rybami. Od brzegu bowiem nie byo daleko - tylko okoo dwustu okci. 9A kiedy zeszli na ld, ujrzeli arzce si na ziemi wgle, a na nich uoon ryb oraz chleb. 10Rzek do nich Jezus: "Przyniecie jeszcze ryb, ktrecie teraz uowili". 11Poszed Szymon Piotr i wycign na brzeg sie pen wielkich ryb w liczbie stu pidziesiciu trzech. A pomimo tak wielkiej iloci, sie si nie rozerwaa. 12Rzek do nich Jezus: "Chodcie, posilcie si!" aden z uczniw nie odway si zada Mu pytania: "Kto Ty jeste?" bo wiedzieli, e to jest Pan. 13A Jezus przyszed, wzi chleb i poda im - podobnie i ryb. 14To ju trzeci raz, jak Jezus ukaza si uczniom od chwili, gdy zmartwychwsta. 15A gdy spoyli niadanie, rzek Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy miujesz Mnie wicej anieli ci?" Odpowiedzia Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham". Rzek do niego: "Pa baranki moje!" 16I znowu, po raz drugi, powiedzia do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miujesz Mnie?" Odpar Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, e Ci kocham". Rzek do niego: "Pa owce moje!". 17Powiedzia mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?" Zasmuci si Piotr, e mu po raz trzeci powiedzia: "Czy kochasz Mnie?" I rzek do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, e Ci kocham". Rzek do niego Jezus: "Pa owce moje! 18Zaprawd, zaprawd, powiadam ci: Gdy bye modszy, opasywae si sam i chodzie, gdzie chciae. Ale gdy si zestarzejesz, wycigniesz rce swoje, a inny ci opasze i poprowadzi, dokd nie chcesz". 19To powiedzia, aby zaznaczy, jak mierci uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzek do niego: "Pjd za Mn!"