logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 8

5Filip przyby do miasta Samarii i gosi im Chrystusa. 6Tumy suchay z uwag i skupieniem sw Filipa, poniewa widziay znaki, ktre czyni. 7Z wielu bowiem optanych wychodziy z dononym krzykiem duchy nieczyste, wielu te sparaliowanych i chromych zostao uzdrowionych. 8Wielka rado zapanowaa w tym miecie. 14Kiedy Apostoowie w Jerozolimie dowiedzieli si, e Samaria przyja sowo Boe, wysali do niej Piotra i Jana, 15ktrzy przyszli i modlili si za nich, aby mogli otrzyma Ducha witego. 16Bo na adnego z nich jeszcze nie zstpi. Byli jedynie ochrzczeni w imi Pana Jezusa. 17Wtedy wic wkadali [Apostoowie] na nich rce, a oni otrzymywali Ducha witego.


1 P 3

15 Pana za Chrystusa miejcie w sercach za witego i bdcie zawsze gotowi do obrony wobec kadego, kto domaga si od was uzasadnienia tej nadziei, ktra w was jest. 16 A z agodnoci i bojani [Bo] zachowujcie czyste sumienie, aeby ci, ktrzy oczerniaj wasze dobre postpowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia wanie przez to, co wam oszczerczo zarzucaj. 17 Lepiej bowiem - jeeli taka wola Boa - cierpie dobrze czynic, anieli czynic le. 18 Chrystus bowiem rwnie raz umar za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzi; zabity wprawdzie na ciele, ale powoany do ycia Duchem.


J 14

15Jeeli Mnie miujecie, bdziecie zachowywa moje przykazania. 16Ja za bd prosi Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by na zawsze - 17Ducha Prawdy, ktrego wiat przyj nie moe, poniewa Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, poniewa u was przebywa i w was bdzie. 18Nie zostawi was sierotami: Przyjd do was. 19Jeszcze chwila, a wiat nie bdzie ju Mnie oglda. Ale wy Mnie widzicie, poniewa Ja yj i wy y bdziecie. 20W owym dniu poznacie, e Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 21Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miuje. Kto za Mnie miuje, ten bdzie umiowany przez Ojca mego, a rwnie Ja bd go miowa i objawi mu siebie".