logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Dz 9

26Kiedy przyby do Jerozolimy, prbowa przyczy si do uczniw, lecz wszyscy bali si go, nie wierzc, e jest uczniem. 27Dopiero Barnaba przygarn go i zaprowadzi do Apostow, i opowiedzia im, jak w drodze [Szawe] ujrza Pana, ktry przemwi do niego, i z jak si przekonania przemawia w Damaszku w imi Jezusa. 28Dziki temu przebywa z nimi w Jerozolimie. 29Przemawia te i rozprawia z hellenistami, ktrzy usiowali go zgadzi. 30Bracia jednak dowiedzieli si o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysali do Tarsu. 31A Koci cieszy si pokojem w caej Judei, Galilei i Samarii. Rozwija si i y bogobojnie, i napenia si pociech Ducha witego.


1 J 3

18 Dzieci, nie miujmy sowem i jzykiem, ale czynem i prawd! 19 Po tym poznamy, e jestemy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 20 A jeli nasze serce oskara nas, to Bg jest wikszy od naszego serca i zna wszystko. 21 Umiowani, jeli serce nas nie oskara, mamy ufno wobec Boga, 22 i o co prosi bdziemy, otrzymamy od Niego, poniewa zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co si Jemu podoba. 23 Przykazanie za Jego jest takie, abymy wierzyli w imi Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miowali si wzajemnie tak, jak nam nakaza. 24 Kto wypenia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bg w nim; a to, e trwa On w nas, poznajemy po Duchu, ktrego nam da.


J 15

1Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj jest tym, ktry [go] uprawia. 2Kad latorol, ktra we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. 3Wy ju jestecie czyci dziki sowu, ktre wypowiedziaem do was. 4Wytrwajcie we Mnie, a Ja [bd trwa] w was. Podobnie jak latorol nie moe przynosi owocu sama z siebie - jeli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeeli we Mnie trwa nie bdziecie. 5Ja jestem krzewem winnym, wy - latorolami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze Mnie nic nie moecie uczyni. 6Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorol i uschnie. I zbiera si j, i wrzuca do ognia, i ponie. 7Jeeli we Mnie trwa bdziecie, a sowa moje w was, poprocie, o cokolwiek chcecie, a to wam si speni. 8Ojciec mj przez to dozna chway, e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si moimi uczniami.