logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ez 17

22 Tak mwi Pan Bg: Ja take wezm wierzchoek z wysokiego cedru i zasadz, z najwyszych jego pdw uami gazk i zasadz j na grze wyniosej i wysokiej. 23 Na wysokiej grze izraelskiej j zasadz. Ona wypuci gazki i wyda owoc i stanie si cedrem wspaniaym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkaj w cieniu jego gazi. 24 I wszystkie drzewa polne poznaj, e Ja jestem Pan, ktry ponia drzewo wysokie, ktry drzewo niskie wywysza, ktry sprawia, e drzewo zielone usycha, ktry zielono daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekem i to uczyni".


2 Kor 5

6Tak wic, majc t ufno, wiemy, e jak dugo pozostajemy w ciele, jestemy pielgrzymami, z daleka od Pana. 7Albowiem wedug wiary, a nie dziki widzeniu postpujemy. 8Mamy jednak nadziej... i chcielibymy raczej opuci nasze ciao i stan w obliczu Pana. 9Dlatego te staramy si Jemu podoba czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jestemy. 10Wszyscy bowiem musimy stan przed trybunaem Chrystusa, aby kady otrzyma zapat za uczynki dokonane w ciele, ze lub dobre.


Mk 4

26Mwi dalej: "Z krlestwem Boym dzieje si tak, jak gdyby kto nasienie wrzuci w ziemi. 27Czy pi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiekuje i ronie, on sam nie wie jak. 28Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw dbo, potem kos, a potem pene ziarnko w kosie. 29A gdy stan zboa na to pozwala, zaraz zapuszcza si sierp, bo pora ju na niwo". 30Mwi jeszcze: "Z czym porwnamy krlestwo Boe lub w jakiej przypowieci je przedstawimy? 31Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy si je wsiewa w ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 32Lecz wsiane wyrasta i staje si wiksze od jarzyn; wypuszcza wielkie gazie, tak e ptaki powietrzne gnied si w jego cieniu". 33W wielu takich przypowieciach gosi im nauk, o ile mogli [j] rozumie. 34A bez przypowieci nie przemawia do nich. Osobno za objania wszystko swoim uczniom.