logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Ez 2

2 I wstpi we mnie duch, [gdy do mnie mwi], i postawi mnie na nogi; potem suchaem Tego, ktry do mnie mwi. 3 Powiedzia mi: "Synu czowieczy, posyam ci do synw Izraela, do ludu buntownikw, ktrzy Mi si sprzeciwili. Oni i przodkowie ich wystpowali przeciwko Mnie a do dnia dzisiejszego. 4 To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziaych sercach; posyam ci do nich, aby im powiedzia: Tak mwi Pan Bg. 5 A oni czy bd sucha, czy te zaprzestan - s bowiem ludem opornym - przecie bd wiedzieli, e prorok jest wrd nich.


2 Kor 12

7Aby za nie wynosi mnie zbytnio ogrom objawie, dany mi zosta ocie dla ciaa, wysannik szatana, aby mnie policzkowa - ebym si nie unosi pych. 8Dlatego trzykrotnie prosiem Pana, aby odszed ode mnie, 9lecz [Pan] mi powiedzia: "Wystarczy ci mojej aski. Moc bowiem w saboci si doskonali". Najchtniej wic bd si chlubi z moich saboci, aby zamieszkaa we mnie moc Chrystusa. 10Dlatego mam upodobanie w moich sabociach, w obelgach, w niedostatkach, w przeladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekro niedomagam, tylekro jestem mocny.


Mk 6

1Wyszed stamtd i przyszed do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. 2Gdy nadszed szabat, zacz naucza w synagodze; a wielu, przysuchujc si, pytao ze zdziwieniem: "Skd On to ma? I co za mdro, ktra Mu jest dana? I takie cuda dziej si przez Jego rce! 3Czy nie jest to ciela, syn Maryi, a brat Jakuba, Jzefa, Judy i Szymona? Czy nie yj tu u nas take Jego siostry?" I powtpiewali o Nim. 4A Jezus mwi im: "Tylko w swojej ojczynie, wrd swoich krewnych i w swoim domu moe by prorok tak lekcewaony". 5I nie mg tam zdziaa adnego cudu, jedynie na kilku chorych pooy rce i uzdrowi ich. 6Dziwi si te ich niedowiarstwu. Potem obchodzi okoliczne wsie i naucza.