logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Hi 19

1 Hiob na to odpowiedzia i rzek: 23 Kt zdoa utrwali me sowa, potrafi je w ksidze umieci? 24 elaznym rylcem, diamentem, na skale je wyry na wieki? 25 Lecz ja wiem: Wybawca mj yje, na ziemi wystpi jako ostatni. 26 Potem me szcztki skr odzieje, i ciaem swym Boga zobacz. 27 To wanie ja Go zobacz, moje oczy ujrz, nie kto inny; moje nerki ju mdlej z tsknoty.


1 Kor 15

20Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwsta jako pierwszy spord tych, co pomarli. 21Poniewa bowiem przez czowieka [przysza] mier, przez czowieka te [dokona si] zmartwychwstanie. 22I jak w Adamie wszyscy umieraj, tak te w Chrystusie wszyscy bd oywieni, 23lecz kady wedug wasnej kolejnoci. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co nale do Chrystusa, w czasie Jego przyjcia. 24Wreszcie nastpi koniec, gdy przekae krlowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelk Zwierzchno, Wadz i Moc. 25Trzeba bowiem, aeby krlowa, a pooy wszystkich nieprzyjaci pod swoje stopy. 26Jako ostatni wrg, zostanie pokonana mier. 27Wszystko bowiem rzuci pod stopy Jego. Kiedy si mwi, e wszystko jest poddane, znaczy to, e z wyjtkiem Tego, ktry mu wszystko podda. 28A gdy ju wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, ktry Synowi podda wszystko, aby Bg by wszystkim we wszystkich.


Lk 23

44 Byo ju okoo godziny szstej i mrok ogarn ca ziemi a do godziny dziewitej. 45 Soce si zamio i zasona przybytku rozdara si przez rodek. 46 Wtedy Jezus zawoa dononym gosem: Ojcze, w Twoje rce powierzam ducha mojego. Po tych sowach wyzion ducha. 50 By tam czowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Jzef, czonek Wysokiej Rady. 52 On to uda si do Piata i poprosi o ciao Jezusa. 53 Zdj je z krzya, owin w ptno i zoy w grobie, wykutym w skale, w ktrym nikt jeszcze nie by pochowany.


Lk 24

1 W pierwszy dzie tygodnia poszy skoro wit do grobu, niosc przygotowane wonnoci. 2 Kamie od grobu zastay odsunity. 3 A skoro weszy, nie znalazy ciaa Pana Jezusa. 4 Gdy wobec tego byy bezradne, nagle stano przed nimi dwch mczyzn w lnicych szatach. 5 Przestraszone, pochyliy twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie yjcego wrd umarych? 6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta. Przypomnijcie sobie, jak wam mwi, bdc jeszcze w Galilei: