logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 2

1 Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczce Judy i Jerozolimy: 2 Stanie si na kocu czasw, e gra wityni Paskiej stanie mocno na wierzchu gr i wystrzeli ponad pagrki. Wszystkie narody do niej popyn, 3 mnogie ludy pjd i rzekn: "Chodcie, wstpmy na Gr Pask do wityni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy drg swoich, bymy kroczyli Jego ciekami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i sowo Paskie - z Jeruzalem". 4 On bdzie rozjemc pomidzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodw. Wtedy swe miecze przekuj na lemiesze, a swoje wcznie na sierpy. Nard przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie bd si wicej zaprawia do wojny. 5 Chodcie, domu Jakuba, postpujmy w wiatoci Paskiej!


Rz 13

11A zwaszcza rozumiejcie chwil obecn: teraz nadesza dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliej nas, ni wtedy, gdymy uwierzyli. 12Noc si posuna, a przybliy si dzie. Odrzumy wic uczynki ciemnoci, a przyobleczmy si w zbroj wiata! 13yjmy przyzwoicie jak w jasny dzie: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpucie i wyuzdaniu, nie w ktni i zazdroci. 14Ale przyobleczcie si w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie si zbytnio o ciao, dogadzajc dzom.


Mt 24

37 A jak byo za dni Noego, tak bdzie z przyjciem Syna Czowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, enili si i za m wydawali a do dnia, kiedy Noe wszed do arki, 39 i nie spostrzegli si, a przyszed potop i pochon wszystkich, tak rwnie bdzie z przyjciem Syna Czowieczego. 40 Wtedy dwch bdzie w polu: jeden bdzie wzity, drugi zostawiony. 41 Dwie bd mle na arnach: jedna bdzie wzita, druga zostawiona. 42 Czuwajcie wic, bo nie wiecie, w ktrym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedzia, o ktrej porze nocy zodziej ma przyj, na pewno by czuwa i nie pozwoliby wama si do swego domu. 44 Dlatego i wy bdcie gotowi, bo w chwili, ktrej si nie domylacie, Syn Czowieczy przyjdzie.