logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 35

1 Niech si rozwesel pustynia i spieczona ziemia, niech si raduje step i niech rozkwitnie! 2 Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech si rozraduje, skaczc i wykrzykujc z uciechy. Chwa Libanu j obdarzono, ozdob Karmelu i Saronu. Oni zobacz chwa Pana, wspaniao naszego Boga. 3 Pokrzepcie rce osabe, wzmocnijcie kolana omdlae! 4 Powiedzcie maodusznym: "Odwagi! Nie bjcie si! Oto wasz Bg, oto - pomsta; przychodzi Boa odpata; On sam przychodzi, by zbawi was". 5 Wtedy przejrz oczy niewidomych i uszy guchych si otworz. 6 Wtedy chromy wyskoczy jak jele i jzyk niemych wesoo krzyknie. Bo trysn zdroje wd na pustyni i strumienie na stepie; 10 Odkupieni przez Pana powrc, przybd na Syjon z radosnym piewem, ze szczciem wiecznym na twarzach: osign rado i szczcie, ustpi smutek i wzdychanie.


Jk 5

7 Trwajcie wic cierpliwie, bracia, a do przyjcia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopki nie spadnie deszcz wczesny i pny. 8 Tak i wy bdcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjcie Pana jest ju bliskie. 9 Nie uskarajcie si, bracia, jeden na drugiego, bycie nie popadli pod sd. Oto sdzia stoi przed drzwiami. 10 Za przykad wytrwaoci i cierpliwoci wecie, bracia, prorokw, ktrzy przemawiali w imi Paskie.


Mt 11

2 Tymczasem Jan, skoro usysza w wizieniu o czynach Chrystusa, posa swoich uczniw 3 z zapytaniem: "Czy Ty jeste Tym, ktry ma przyj, czy te innego mamy oczekiwa?" 4 Jezus im odpowiedzia: "Idcie i oznajmijcie Janowi to, co syszycie i na co patrzycie: 5 niewidomi wzrok odzyskuj, chromi chodz, trdowaci doznaj oczyszczenia, gusi sysz, umarli zmartwychwstaj, ubogim gosi si Ewangeli. 6 A bogosawiony jest ten, kto we Mnie nie zwtpi". 7 Gdy oni odchodzili, Jezus zacz mwi do tumw o Janie: "Cocie wyszli oglda na pustyni? Trzcin koyszc si na wietrze? 8 Ale cocie wyszli zobaczy? Czowieka w mikkie szaty ubranego? Oto w domach krlewskich s ci, ktrzy mikkie szaty nosz. 9 Po cocie wic wyszli? Proroka zobaczy? Tak, powiadam wam, nawet wicej ni proroka. 10 On jest tym, o ktrym napisano: Oto Ja posyam mego wysaca przed Tob, aby Ci przygotowa drog. 11 Zaprawd, powiadam wam: Midzy narodzonymi z niewiast nie powsta wikszy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w krlestwie niebieskim wikszy jest ni on.