logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 35

4 Powiedzcie maodusznym: "Odwagi! Nie bjcie si! Oto wasz Bg, oto - pomsta; przychodzi Boa odpata; On sam przychodzi, by zbawi was". 5 Wtedy przejrz oczy niewidomych i uszy guchych si otworz. 6 Wtedy chromy wyskoczy jak jele i jzyk niemych wesoo krzyknie. Bo trysn zdroje wd na pustyni i strumienie na stepie; 7 spieczona ziemia zmieni si w pojezierze, spragniony kraj w krynice wd; badyle w kryjwkach, gdzie legay szakale - na trzcin z sitowiem.


Mt 4

23 I obchodzi Jezus ca Galile, nauczajc w tamtejszych synagogach, goszc Ewangeli o krlestwie i leczc wszystkie choroby i wszelkie saboci wrd ludu.


Mk 7

31Znowu opuci okolice Tyru i przez Sydon przyszed nad Jezioro Galilejskie, przemierzajc posiadoci Dekapolu. 32Przyprowadzili Mu guchoniemego i prosili Go, eby pooy na niego rk. 33On wzi go na bok, osobno od tumu, woy palce w jego uszy i lin dotkn mu jzyka; 34a spojrzawszy w niebo, westchn i rzek do niego: "Effatha", to znaczy: Otwrz si! 35Zaraz otworzyy si jego uszy, wizy jzyka si rozwizay i mg prawidowo mwi. 36[Jezus] przykaza im, eby nikomu nie mwili. Lecz im bardziej przykazywa, tym gorliwiej to rozgaszali. 37I peni zdumienia mwili: "Dobrze uczyni wszystko. Nawet guchym such przywraca i niemym mow".