logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 40

1 "Pocieszcie, pocieszcie mj lud!" - mwi wasz Bg. 2 "Przemawiajcie do serca Jeruzalem i woajcie do niego, e czas jego suby si skoczy, e nieprawo jego odpokutowana, bo odebrao z rki Pana kar w dwjnasb za wszystkie swe grzechy", 3 Gos si rozlega: "Drog dla Pana przygotujcie na pustyni, wyrwnajcie na pustkowiu gociniec naszemu Bogu! 4 Niech si podnios wszystkie doliny, a wszystkie gry i wzgrza obni; rwnin niechaj si stan urwiska, a strome zbocza nizin gadk. 5 Wtedy si chwaa Paska objawi, razem j wszelkie ciao zobaczy, bo usta Paskie to powiedziay". 9 Wstpe na wysok gr, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnie mocno twj gos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnie gos, nie bj si! Powiedz miastom judzkim: "Oto wasz Bg!" 10 Oto Pan Bg przychodzi z moc i rami Jego dziery wadz. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapata. 11 Podobnie jak pasterz pasie On sw trzod, gromadzi [j] swoim ramieniem, jagnita nosi na swej piersi, owce karmice prowadzi agodnie.


2 P 3

8 Niech za dla was, umiowani, nie bdzie tajne to jedno, e jeden dzie u Pana jest jak tysic lat, a tysic lat jak jeden dzie. 9 Nie zwleka Pan z wypenieniem obietnicy - bo niektrzy s przekonani, e Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektrych zgubi, ale wszystkich doprowadzi do nawrcenia. 10 Jak zodziej za przyjdzie dzie Paski, w ktrym niebo ze wistem przeminie, gwiazdy si w ogniu rozsypi, a ziemia i dziea na niej zostan znalezione. 11 Skoro to wszystko w ten sposb ulegnie zagadzie, to jakimi winnicie by wy w witym postpowaniu i pobonoci, 12 gdy oczekujecie i staracie si przyspieszy przyjcie dnia Boego, ktry sprawi, e niebo zapalone pjdzie na zagad, a gwiazdy w ogniu si rozsypi. 13 Oczekujemy jednak, wedug obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w ktrych bdzie mieszkaa sprawiedliwo. 14 Dlatego, umiowani, oczekujc tego, starajcie si, aby [On] was zasta bez plamy i skazy - w pokoju,


Mk 1

1Pocztek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Boym. 2Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyam wysaca mego przed Tob; on przygotuje drog Twoj. 3Gos woajcego na pustyni: Przygotujcie drog Panu, Dla Niego prostujcie cieki! 4Wystpi Jan Chrzciciel na pustyni i gosi chrzest nawrcenia na odpuszczenie grzechw. 5Cigna do niego caa judzka kraina oraz wszyscy mieszkacy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznajc [przy tym] swe grzechy. 6Jan nosi odzienie z sierci wielbdziej i pas skrzany okoo bioder, a ywi si szaracz i miodem lenym. 7I tak gosi: "Idzie za mn mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby si schyli i rozwiza rzemyk u Jego sandaw. 8Ja chrzciem was wod, On za chrzci was bdzie Duchem witym".