logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 42

1 Oto mj Suga, ktrego podtrzymuj. Wybrany mj, w ktrym mam upodobanie. Sprawiem, e Duch mj na Nim spocz; On przyniesie narodom Prawo. 2 Nie bdzie woa ni podnosi gosu, nie da sysze krzyku swego na dworze. 3 Nie zamie trzciny nadamanej, nie zagasi knotka o nikym pomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo. 4 Nie zniechci si ani nie zaamie, a utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekuj wyspy. 6 "Ja, Pan, powoaem Ci susznie, ujem Ci za rk i uksztatowaem, ustanowiem Ci przymierzem dla ludzi, wiatoci dla narodw, 7 aby otworzy oczy niewidomym, aeby z zamknicia wypuci jecw, z wizienia tych, co mieszkaj w ciemnoci.


Dz 10

34Wtedy Piotr przemwi w duszym wywodzie: "Przekonuj si, e Bg naprawd nie ma wzgldu na osoby. 35Ale w kadym narodzie miy jest Mu ten, kto si Go boi i postpuje sprawiedliwie. 36Posa swe sowo synom Izraela, zwiastujc im pokj przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 37Wiecie, co si dziao w caej Judei, poczwszy od Galilei, po chrzcie, ktry gosi Jan. 38Znacie spraw Jezusa z Nazaretu, ktrego Bg namaci Duchem witym i moc. Dlatego e Bg by z Nim, przeszed On dobrze czynic i uzdrawiajc wszystkich, ktrzy byli pod wadz diaba.


Lk 3

15 Gdy wic lud oczekiwa z napiciem i wszyscy snuli domysy w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, 16 on tak przemwi do wszystkich: "Ja was chrzcz wod; lecz idzie mocniejszy ode mnie, ktremu nie jestem godzien rozwiza rzemyka u sandaw. On chrzci was bdzie Duchem witym i ogniem. 21 Kiedy cay lud przystpowa do chrztu, Jezus take przyj chrzest. A gdy si modli, otworzyo si niebo 22 i Duch wity zstpi na Niego, w postaci cielesnej niby gobica, a nieba odezwa si gos: "Ty jest mj Syn umiowany, w Tobie mam upodobanie".