logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 43

16 Tak mwi Pan, ktry otworzy drog przez morze i ciek przez potne wody; 17 ktry wid na wypraw wozy i konie, take i potne wojsko; upadli, ju nie powstan, zgali, jak knotek zostali zdmuchnici. 18 Nie wspominajcie wydarze minionych, nie roztrzsajcie w myli dawnych rzeczy. 19 Oto Ja dokonuj rzeczy nowej: pojawia si wanie. Czy jej nie poznajecie? Otworz te drog na pustyni, cieyny na pustkowiu. 20 Sawi Mnie bd zwierzta polne, szakale i strusie, gdy na pustyni dostarcz wody i rzek na pustkowiu, aby napoi mj lud wybrany. 21 Lud ten, ktry sobie utworzyem, opowiada bdzie moj chwa.


Flp 3

8I owszem, nawet wszystko uznaj za strat ze wzgldu na najwysz warto poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzuem si ze wszystkiego i uznaj to za mieci, bylebym pozyska Chrystusa 9i znalaz si w Nim - nie majc mojej sprawiedliwoci, pochodzcej z Prawa, lecz Bo sprawiedliwo, otrzyman przez wiar w Chrystusa, sprawiedliwo pochodzc od Boga, opart na wierze - 10przez poznanie Jego: zarwno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziau w Jego cierpieniach - w nadziei, e upodabniajc si do Jego mierci, 11dojd jako do penego powstania z martwych. 12Nie [mwi], e ju [to] osignem i ju si staem doskonaym, lecz pdz, abym te [to] zdoby, bo i sam zostaem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 13Bracia, ja nie sdz o sobie samym, e ju zdobyem, ale to jedno [czyni]: zapominajc o tym, co za mn, a wytajc siy ku temu, co przede mn, 14pdz ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bg wzywa w gr w Chrystusie Jezusie.


J 8

1Jezus natomiast uda si na Gr Oliwn, 2ale o brzasku zjawi si znw w wityni. Cay lud schodzi si do Niego, a On usiadszy naucza ich. 3Wwczas uczeni w Pimie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobiet ktr pochwycono na cudzostwie, a postawiwszy j porodku, powiedzieli do Niego: 4"Nauczycielu, t kobiet dopiero pochwycono na cudzostwie. 5W Prawie Mojesz nakaza nam takie kamienowa. A Ty co mwisz?" 6Mwili to wystawiajc Go na prb, aby mieli o co Go oskary. Lecz Jezus nachyliwszy si pisa palcem po ziemi. 7A kiedy w dalszym cigu Go pytali, podnis si i rzek do nich: "Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni kamie". 8I powtrnie nachyliwszy si pisa na ziemi. 9Kiedy to usyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczli odchodzi, poczynajc od starszych, a do ostatnich. Pozosta tylko Jezus i kobieta, stojca na rodku. 10Wwczas Jezus podnisszy si rzek do niej: "Kobieto, gdzie oni s? Nikt ci nie potpi?" 11A ona odrzeka: "Nikt, Panie!" Rzek do niej Jezus: "I Ja ciebie nie potpiam. - Id, a od tej chwili ju nie grzesz!".