logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 43

18 Nie wspominajcie wydarze minionych, nie roztrzsajcie w myli dawnych rzeczy. 19 Oto Ja dokonuj rzeczy nowej: pojawia si wanie. Czy jej nie poznajecie? Otworz te drog na pustyni, cieyny na pustkowiu. 20 Sawi Mnie bd zwierzta polne, szakale i strusie, gdy na pustyni dostarcz wody i rzek na pustkowiu, aby napoi mj lud wybrany. 21 Lud ten, ktry sobie utworzyem, opowiada bdzie moj chwa. 22 Lecz ty, Jakubie, nie wzywae Mnie, bo si Mn znudzie, Izraelu! 23 Nie przyniose Mi baranka na caopalenie ani Mnie nie uczcie krwawymi ofiarami. Nie zmuszaem ci do ofiary niekrwawej ani ci nie trudziem ofiar kadzida. 24 Nie kupie Mi wonnej trzciny za pienidze ani Mnie nie upoie tuszczem twoich ofiar; raczej Mi przykro zadae twoimi grzechami, wystpkami twoimi Mnie zamczasz. 25 Ja, wanie Ja przekrelam twe przestpstwa i nie wspominam twych grzechw. 26 Obud M pami, rozprawmy si wsplnie, mw ty, aeby si usprawiedliwi. 27 Zgrzeszy twj pierwszy ojciec, porednicy twoi wykroczyli przeciw Mnie. 28 Wic sponiewieraem ksit mego przybytku, oboyem kltw Jakuba. Izraela [wydaem] na zniewagi.