logo
Czwartek, 17 czerwca 2021
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
Biblia-POMOC Medytacja Lectio Divina Refleksja na dzi
Czytania liturgiczne
Homilia na niedziel


Szukaj w Biblii:


 
 
Stary Testament
Rdz Ksiga Rodzaju
Wj Ksiga Wyjcia
Kpl Ksiga Kapaska
Lb Ksiga Liczb
Pwt Ksiga Powtrzonego Prawa
Joz Ksiga Jozuego
Sdz Ksiga Sdziw
Rt Ksiga Rut
1 Sm 1 Ksiga Samuela
2 Sm Druga Ksiga Samuela
1 Krl 1 Ksiga Krlewska
2 Krl 2 Ksiga Krlewska
1 Krn 1 Ksiga Kronik
2 Krn 2 Ksiga Kronik
Ezd Ksiga Ezdrasza
Ne Ksiga Nehemiasza
Tb Ksiga Tobiasza
Jdt Ksiga Judyty
Est Ksiga Estery
1 Mch 1 Ksiga o Machabejska
2 Mch 2 Ksiga Machabejska
Hi Ksiga Hioba
Ps Psalmy
Prz Ksiga Przysw
Koh Ksiga Koheleta
Pnp Pien nad pieniami
Mdr Ksiga Mdroci
Syr Ksiga Syracha
Iz Ksiga Izajasza
Jr Ksiga Jeremiasza
Lm Lamentacje
Ba Ksiga Barucha
Ez Ksiga Ezechiela
Dn Ksiga Daniela
Oz Ksiga Ozeasza
Jl Ksiga Joela
Am Ksiga Amosa
Ab Ksiga Abdiasza
Jon Ksiga Jonasza
Mi Ksiga Micheasza
Na Ksiga Nahuma
Ha Ksiga Habakuka
So Ksiga Sofoniasza
Ag Ksiga Aggeusza
Za Ksiga Zachariasza
Ml Ksiga Malachiasza
Nowy Testament
Mt Ewangelia wg w. Mateusza
Mk Ewangelia wg w. Marka
Lk Ewangelia wg w. ukasza
J Ewangelia wg w. Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor 1 List do Koryntian
2 Kor 2 List do Koryntian
Ga List do Galatw
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
2 Tes 2 List do Tesaloniczan
1 Tm 1 List do Tymoteusza
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczykw
Jk List w. Jakuba
1 P 1 List w. Piotra
2 P 2 List w. Piotra
1 J 1 List w. Jana
2 J 2 List w. Jana
3 J 3 List w. Jana
Jud List w. Judy
Ap Apokalipsa w. Jana

Biblia

Iz 43

18 Nie wspominajcie wydarze minionych, nie roztrzsajcie w myli dawnych rzeczy. 19 Oto Ja dokonuj rzeczy nowej: pojawia si wanie. Czy jej nie poznajecie? Otworz te drog na pustyni, cieyny na pustkowiu. 21 Lud ten, ktry sobie utworzyem, opowiada bdzie moj chwa. 22 Lecz ty, Jakubie, nie wzywae Mnie, bo si Mn znudzie, Izraelu! 24 Nie kupie Mi wonnej trzciny za pienidze ani Mnie nie upoie tuszczem twoich ofiar; raczej Mi przykro zadae twoimi grzechami, wystpkami twoimi Mnie zamczasz. 25 Ja, wanie Ja przekrelam twe przestpstwa i nie wspominam twych grzechw.


2 Kor 1

18Bg mi wiadkiem, e w tym, co do was mwi, nie ma rwnoczenie "tak" i "nie". 19Syn Boy, Chrystus Jezus, Ten, ktrego gosiem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie by "tak" i "nie", lecz dokonao si w Nim "tak". 20Albowiem ile tylko obietnic Boych, wszystkie s "tak" w Nim. Dlatego te przez Niego wypowiada si nasze "Amen" Bogu na chwa. 21Tym za, ktry umacnia nas wesp z wami w Chrystusie, i ktry nas namaci, jest Bg. 22On te wycisn na nas piecz i zostawi zadatek Ducha w sercach naszych.


Mk 2

1Gdy po pewnym czasie wrci do Kafarnaum, posyszeli, e jest w domu. 2Zebrao si tyle ludzi, e nawet przed drzwiami nie byo miejsca, a On gosi im nauk. 3Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, ktrego nioso czterech. 4Nie mogc z powodu tumu przynie go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus si znajdowa, i przez otwr spucili oe, na ktrym lea paralityk. 5Jezus, widzc ich wiar, rzek do paralityka: "Synu, odpuszczaj ci si twoje grzechy". 6A siedziao tam kilku uczonych w Pimie, ktrzy myleli w sercach swoich: 7"Czemu On tak mwi? On bluni. Kt moe odpuszcza grzechy, oprcz jednego Boga?" 8Jezus pozna zaraz w swym duchu, e tak myl, i rzek do nich: "Czemu nurtuj te myli w waszych sercach? 9C jest atwiej: powiedzie do paralityka: Odpuszczaj ci si twoje grzechy, czy te powiedzie: Wsta, we swoje oe i chod? 10Ot, ebycie wiedzieli, i Syn Czowieczy ma na ziemi wadz odpuszczania grzechw - rzek do paralityka: 11Mwi ci: Wsta, we swoje oe i id do domu!". 12On wsta, wzi zaraz swoje oe i wyszed na oczach wszystkich. Zdumieli si wszyscy i wielbili Boga mwic: "Jeszcze nigdy nie widzielimy czego podobnego".